Zapraszamy na wystawę ilustracji KATARZYNY BOGUCKIEJ do książki "M.O.D.A"

KATARZYNA BOGUCKA - gra­ficzka, ilu­stra­torka, malarka, gwiazda pol­skiej ilu­stra­cji książ­ko­wej. Jej wyra­zi­sty, nowo­cze­sny styl zdo­bywa rosnące uzna­nie kry­ty­ków i cie­szy się popu­lar­no­ścią wśród czy­tel­ni­ków. Geometryczne syl­wetki i kształty, nie­ba­nalna kolo­ry­styka i pełna wdzięku… 

Dalej

ZOFIA RÓŻYCKA „GRAFIKI”

14 grud­nia 2015 r.- 13 styczna 2016 r Zofia Różycka (ur. 1986) - stu­dio­wała na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się ilu­stra­cją pra­sową, gra­fiką, foto­gra­fią…

Dalej

Wielkanocny Konkurs Plastyczny "Tradycyjne Obrzędy Polskie " - Regulamin

Tradycyjne Obrzędy Polskie Wielkanocny Konkurs Plastyczny Konkurs ma skło­nić dzieci i mło­dzież do przy­po­mnie­nia i odtwo­rze­nia czę­sto zapo­mnia­nej tra­dy­cji, bądź pozna­nia źró­deł lub szcze­gó­łów takich zwy­cza­jów, które są żywe i kul­ty­wo­wane do dziś. Regulamin… 

Dalej

"LAND SCAPE SPACE" - PRZEMEK ZAMOJSKI- GRAFIKA

Galeria Tarnobrzeskiego Domu Kultury zapra­sza na wystawę "LAND SCAPE SPACE- PRZEMEK ZAMOJSKI- GRAFIKA" 03.XII- 18.XII.2005r. Szukałem w tych pra­cach wła­snego języka, który sku­piony na pej­zażu, osa­dzony w natu­rze, może wyra­zić ją ina­czej,…

Dalej

FACE 2 FACE Przemek Zamojski malarstwo

FACE 2 FACE Przemek Zamojski malar­stwo 19.10-03.11. 2005r. Rocznik 1964. Artysta jest absol­wen­tem Liceów pla­stycz­nych w Kielcach i Jarosławiu, uzy­skał dyplom z wyróż­nie­niem w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, zakła­dzie gra­fiki pro­jek­to­wej i lito­gra­fii…

Dalej

Wystawa plakatów i ilustracji Magdy Pilaczyńskiej

mag­da­pilka - kre­sek kilka Wystawa pla­ka­tów i ilu­stra­cji Magdy Pilaczyńskiej Galeria TDK 18 czerwca- 18 lipca 2013r "Najpiękniejsze Warszawianki są przy­jezdne, Z nimi ranki są przej­rzy­ste niby szkło, Z nimi noce jaśmi­nowe są i gwiezdne, A wie­czory otu­lone zwiewną… 

Dalej