Prezentacje z pracowni - Marta Kotwica

logo_TDK

Prezentacje z pra­cowni - Marta Kotwica Duży hol, 27.11.2006 - 09.02.2007 Cykl wystaw - Prezentacje z Pracowni - "MALARNIA" (Promocja mło­dych arty­stów - uczest­ni­ków zajęć warsz­ta­to­wych pro­wa­dzo­nych w TDK przez art. plast. Bożenę… 

Dalej

Stanisław Szlęzak - "30 Lat pracy dziennikarskiej, 40 lat fotografowania"

logo_TDK2.jpg

Galeria Tarnobrzeskiego Domu Kultury zapra­sza na wystawę foto­gra­fii Stanisława Szlęzaka  "30 Lat pracy dzien­ni­kar­skiej, 40 lat foto­gra­fo­wa­nia" Wystawa obej­muje zdję­cia pra­sowe, doku­men­tu­jące naj­waż­niej­sze wyda­rze­nia z byłego woje­wódz­twa tar­no­brze­skiego, na prze­strzeni lat… 

Dalej

Zaproszenie na wernisaż Plener w Arboretum - Bolestraszyce 2006

wer2

Tarnobrzeski Dom Kultury zapra­sza na wer­ni­saż wystaw: Plener w Arboretum Bolestraszyce 2006 prace pople­ne­rowe śro­do­wi­ska pla­stycz­nego zwią­za­nego z Ziemią Sandomierską i zapro­szo­nych gości Prezentacje z Pracowni Aleksandra Bołoz Galeria TDK - 11 X 2006r., godz. 17.00    …

Dalej

Wystawa poplenerowa z Pleneru w Arboretum w Bolestraszycach

Wystawa pople­ne­rowa z Pleneru w Arboretum w Bolestraszycach Galeria TDK zapra­sza od 1 do 27 paź­dzier­nika 2006 r. na wystawę obra­zów i rysun­ków powsta­łych pod­czas Pleneru w Arboretum w Bolestraszycach. Odbył się on na prze­ło­mie lipca i sierp­nia…

Dalej

Satyrblues 2006

Satyrblues 2006 - 09.09.2006 Joanna Piech & Roman Kalarus - pla­kat & gra­fika Adam Pasierski - foto­gra­fie kon­cer­towe Al Jarreau Witold Mysyrowicz - rysu­nek saty­ryczny Mirosław Kuźma - rysu­nek saty­ryczny Przemek… 

Dalej

Malujemy pastelami

Malujemy paste­lami  Duży hol, 01.06 - 19.06.2006 wystawa pokon­kur­sowa, temat tego­rocz­nej X edy­cji kon­kursu to " Zabytkowy obiekt w pej­zażu mojego mia­sta", prze­zna­czony jest dla dzieci i mło­dzieży od 8 do 20 lat ,z…

Dalej

Panorama Tarnobrzega i okolic - fotografia wielkoformatowa

tarnobrzeg

Panorama Tarnobrzega i okolic- foto­gra­fia wiel­ko­for­ma­towa  Duży hol, 21.05 - 29.05.2006 W Galerii Tarnobrzeskiego Domu Kultury /mały hol/ pre­zen­to­wana jest wystawa „Panorama Tarnobrzega i oko­lic - foto­gra­fia wiel­ko­for­ma­towa”. Są to zdję­cia autor­stwa Witolda… 

Dalej

Teatr Jerzego Grzegorzewskiego

„TEATR JERZEGO GRZEGORZEWSKIEGO” (ze zbio­rów Teatru Ateneum, Teatru Studio i Teatru Narodowego w Warszawie) 29 Barbórkowa Drama Teatralna 2006 Duży hol - 27.11 - 31.12.2006r Wystawa towa­rzy­sząca 29 Barbórkowej Dramie Teatralnej "Teatr…

Dalej