SEBASTIAN L. KUDAS „Ludzie dla początkujących”

SEBASTIAN L. KUDAS „Ludzie dla począt­ku­ją­cych” Galeria TDK 02-25.01.2009r. Sebastian Kudas - u r. 31.08.1978 r. w Krakowie  Autor od 1995 roku zwią­zany z "Piwnicą pod Baranami" - dzięki Jerzemu Skarżyńskiemu i Piotrowi… 

Dalej

Paweł Matyka „Światłem malowane”

logo_TDK2.jpg

Paweł Matyka „Światłem malo­wane” - Fotografia Galeria Tarnobrzeskiego Domu Kultury /duży holl/ 04-31 lipca 2008r. Wystawy foto­gra­fii, publi­ka­cje: 1."Le Theatre dans l,art Photographique", Novi Sad, Jugosławia,19.06.1999 r. 2."Radomskie Małe Formaty", Klub Środowisk… 

Dalej

Łukasz Dziewic „REPORTAŻ Z PARYŻA”

Łukasz Dziewic „REPORTAŻ Z PARYŻA” - foto­gra­fia Galeria TDK, duży holl 7-31.VII.2008 r. Rocznik 1988, ukoń­czył liceum o pro­filu euro­pej­skim w Zespole Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu. Paryż - mia­sto zako­cha­nych, ośro­dek mody,… 

Dalej

Agata Nowicka /Endo/ - Grafika

Grafika - Agata Nowicka /Endo/ "NUDNE DZIEWCZYNY" (Wystawa czynna w dniach 04.06-06.07.2008 r. - duży holl) Agata Nowicka - rocz­nik 1976, ukoń­czyła Liceum Plastyczne w Gdyni Orłowie, stu­dio­wała psy­cho­lo­gię spo­łeczną w war­szaw­skiej SWPS. Współpracuje z… 

Dalej

Wacław Pintal "NIECH SIĘ ŚWIĘCI......."

TDK

Wacław Pintal "NIECH SIĘ ŚWIĘCI......." TARNOBRZESKIE POCHODY  Wacław Pintal - foto­gra­fia Wernisaż: 29.04.2008 r. godz. 17:00 Ta wystawa to podróż w prze­szłość. Wprawdzie nie­od­le­głą, ale już zapo­mnianą. Szybko wyrzu­ci­li­śmy z pamięci pochody… 

Dalej

Wielkanocny Konkurs Plastyczny - "Tradycyjne Obrzędy Polskie"

wielkanocny-konkurs-plast

Wielkanocny Konkurs Plastyczny Tarnobrzeski Dom Kultury zapra­sza na Wystawę pokon­kur­sową I Edycji Konkursu Plastycznego "Tradycyjne Obrzędy Polskie - Wielkanocny Konkurs Plastyczny" Galeria "Debiut" TDK 17.03 - 07.04.2008 r. (kawiar­nia TDK) komi­sarz wystawy: Elżbieta Miśkiewicz 

Dalej

Rafał Biernicki - Fotografia

Rafał Biernicki - Fotografia 01-24 kwie­cień 2008 r. "Pejzaż Twarzy" wer­ni­saż 03 kwiet­nia 2008 r, godz. 18.00 Galeria TDK Cóż bar­dziej nie­zwy­kłego, zagad­ko­wego i fascy­nu­ją­cego od ludz­kiej twa­rzy? Każdy, kto odważy się… 

Dalej

"Malujemy Pastelami" - Wystawa pokonkursowa

pastele1

WYSTAWA POKONKURSOWA 11 EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO „MALUJEMY PASTELAMI” nt: „Portret” W Galerii Tarnobrzeskiego Domu Kultury ma miej­sce wystawa pokon­kur­sowa kon­kursu pla­stycz­nego „Malujemy Pastelami. Portret zgło­szony do kon­kuru mógł być wyko­nany w tech­nice: pastele… 

Dalej

"Porównania" - wystawa pokonkursowa

TDK

Porównania  Wystawa pokon­kur­sowa luty 2008r; mały i duży holl. Galeria TDK zapra­sza na wystawę pokon­kur­sową „Porównania”. Jest to 16 edy­cja wystawy pokon­kur­so­wej, pre­zen­tu­jąca doro­bek arty­styczny śro­do­wi­ska pla­stycz­nego zwią­za­nego z Ziemią Sandomierską. Jest to… 

Dalej