IRENA EICHLERÓWNA - STULECIE URODZIN

logo_TDK2.jpg

"IRENA EICHLERÓWNA - STULECIE URODZIN" Wystawa ze zbio­rów Archiwum Artystycznego Teatru Narodowego w Warszawie uka­zy­wała Irenę Eichlerównę w jej naj­więk­szych rolach z pierw­szych wystę­pów w Wilnie, Lwowie i Warszawie w latach trzy­dzie­stych oraz okresu powo­jen­nego, kiedy… 

Dalej

Wystawa ilustracji Bogny Sroki

Wystawa ilu­stra­cji Bogny Sroki Galeria Tarnobrzeskiego Domu Kultury 26.05-22.06.2009r. wer­ni­saż 2 czerwca 2009 r. godz.12.00 Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w pra­cowni pla­katu u pro­fe­sora Piotra Kunce. Specjalizuje się w ilu­stra­cji pra­so­wej oraz w pla­ka­cie i gra­fice wydaw­ni­czej. Jej prace uka­zały…

Dalej

PAULINA KARA - "cztery pory..."

PAULINA KARA – "cztery pory..." Galeria TDK 16.XII.2009r. – 15.01.2010r. Paulina Kara (ur.1981) dyplom na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w Pracowni Malarstwa prof. Jacka Wojciechowskiego (obrazy) wspie­rany przez… 

Dalej

OD SOFOKLESA DO RÓŻEWICZA TEATRALNE TWARZE ANNY CHODAKOWSKIEJ

ania_ch5

OD SOFOKLESA DO RÓŻEWICZA TEATRALNE TWARZE ANNY CHODAKOWSKIEJ Wystawa ze zbio­rów Archiwum Artystycznego Teatru Narodowego, Teatru Studio i Teatru Scena Prezentacje w Warszawie. Fotoreportaż St. Dziubaka z wer­ni­sażu Wystawa towa­rzy­sząca XXXII Barbórkowej Dramie Teatralnej ANNA… 

Dalej

"TARNOBRZEG - BOLESTRASZYCE"

debiutlogo

"TARNOBRZEG - BOLESTRASZYCE" Galeria "Debiut" - TDK, 12 paź­dzier­nika – 16 listo­pada 2009 r.         Wystawa prac z XII Międzynarodowego Pleneru Artystycznego, który odbył się w dniach 2-18 sierp­nia 2009 r.… 

Dalej

STANISŁAW STACH - "Malarstwo i Grafika"

stach2

STANISŁAW STACH - "Malarstwo i Grafika" Galeria TDK, 12 paź­dzier­nika – 16 listo­pada 2009 r. Urodzony w 1954 r. w Olkuszu. Studia na ASP, Wydział Grafiki w Krakowie, 1978 – 1983 r. Dyplom w pra­cowni lito­gra­fii…

Dalej

SATYRBLUES 2009

satyrblues2014-plakat

SATYRBLUES 2009 10 -TA JUBILEUSZOWA EDYCJA 12.09-07.10 2009 r. W Galerii Tarnobrzeskiego Domu Kultury /duży i mały holl/ pre­zen­to­wana jest wystawa dwóch zna­ko­mi­tych pol­skich rysow­ni­ków :Andrzeja Lichoty z Krakowa i Dariusza Łabędzkiego z Poznania . Na wysta­wie…

Dalej

DZIECIĘCA PRACOWNIA PLASTYCZNA - wystawa

debiutlogo

TARNOBRZESKI DOM KULTURY  zapra­sza na pre­zen­ta­cję prac pla­stycz­nych uczest­ni­ków dzia­łań pla­stycz­nych DZIECIĘCEJ PRACOWNI PLASTYCZNEJ W zaję­ciach biorą udział dzieci w wieku 6-10 lat z tar­no­brze­skich i oko­licz­nych szkół pod­sta­wo­wych, oraz 6-cio latki z Przedszkola… 

Dalej

„TO COŚ…CZŁOWIEKU” Witold Flak - fotografia

logo_TDK2.jpg

„TO COŚ…CZŁOWIEKU” Witold Flak - foto­gra­fia Galeria TDK 1-22 czerwca 2009 r. Wernisaż 4 czerwca /czwartek/ godz.18.00 Na wysta­wie zapre­zen­to­wane zostaną zdję­cia, głów­nie por­trety - zatrzy­mane w kadrze ludz­kie twa­rze, gesty i emo­cje….. Podczas… 

Dalej

"WE WROCŁAWSKIM I WOJSŁAWICKIM OGRODZIE"

"WE WROCŁAWSKIM I WOJSŁAWICKIM OGRODZIE" Tomasz Nowak, Hanna Grzeszczak-Nowak, Ryszard Kamiński, Dariusz Pawłowski - Fotografia Galeria TDK 1-30 maja 2009r Wystawa przed­sta­wia zmie­nia­jące się wraz z porami roku piękno Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu i Arboretum… 

Dalej

Jerzy Piórecki - fotografia

DZIEDZICTWO. KRESY - MAŁOPOLSKA WSCHODNIA. OBECNIE UKRAINA Jerzy Piórecki - foto­gra­fia. 1-30 maja 2009r. Galeria TDK O tej wysta­wie we wstę­pie do kata­logu tak pisze Rafał Nestorow z Instytutu Sztuki PAN… 

Dalej

Malujemy Pastelami - wystawa pokonkursowa

logo_TDK2.jpg

MALUJEMY PASTELAMI Wystawa pokon­kur­sowa Galeria Tarnobrzeskiego Domu Kultury 6-30.04.2009r. Tematem tego­rocz­nej, 12 edy­cji kon­kursu jest „Pejzaż” wyko­nany tech­niką pasteli suchych , olej­nych bądź tech­niką mie­szaną. Będziemy mogli obej­rzeć nagro­dzone i wyróż­nione…

Dalej

Świat Moich Doznań - wystawa pokonkursowa

logo_TDK2.jpg

Świat Moich Doznań - wystawa pokon­kur­sowa Galeria Tarnobrzeskiego Domu Kultury 20.04-25.05.2009r. Tematem kon­kursu są prace gra­ficzne obra­zu­jące uczu­cia, emo­cje, marze­nia i reflek­sje wyko­nane tech­niką – mono­ty­pią i innymi tech­ni­kami odbi­ja­nia. Konkurs adre­so­wany do… 

Dalej