Bieżące wystawy 2010

Bieżące wystawy 2010 MALARSTWO, GRAFIKA - Grzegorz Gerba Galeria TDK - 20.12.2010 - 15.01.2011 Wystawa prac uczest­ni­ków Pracowni Plastycznej TDK "Malarnia" ĆWICZENIA MALARSKIE I RYSUNKOWE mło­dzież gim­na­zjalna i lice­alna Galeria TDK -… 

Dalej

PORÓWNANIA 19

porownania_1

PORÓWNANIA 19 Wystawa pre­zen­tu­jąca doro­bek arty­styczny śro­do­wi­ska pla­stycz­nego zwią­za­nego z Ziemią Sandomierską Galeria TDK 17 stycz­nia – 15 lutego 2011 

Dalej

"15 lat minęło..."

"15 lat minęło..." Wystawa prac uczest­ni­ków Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu listo­pad 2010 

Dalej

KOMIKS I WYOBRAŹNIA

logo_TDK2.jpg

KOMIKS I WYOBRAŹNIA Do 11 lipca w Tarnobrzeskim Domu Kultury gosz­czą dwie wystawy - Marianny Sztymy i Lucyny Żak. Ponad 80 pre­zen­to­wa­nych prac Marianny Sztymy, to głów­nie ilu­stra­cje do wyso­ko­na­kła­do­wych kolo­ro­wych pol­skich cza­so­pism –…

Dalej

Lucyna Żak - Malarstwo

lucyna_zak_pl

Lucyna Żak - uro­dziła się w 1975 r. w Przemyślu. Studia na Wydziale Grafiki na ASP w Krakowie w pra­cowni seri­gra­fii prof. Krzywobłockiego. Pracę dyplo­mową bro­niła z foto­gra­fii u Agaty Pankiewicz. W Sanoku pro­wa­dzi gale­rię i stu­dio foto­gra­ficzne.…

Dalej

Marianna Sztyma - "Obrazki do słów"

sztyma-pl

Marianna Sztyma - "Obrazki do słów" Minikomiksy – „Obrazki do słów”, słowne komen­ta­rze Marianny Sztymy do zatrzy­ma­nych w kadrze frag­men­tów rze­czy­wi­sto­ści. To swo­isty teatr dnia codzien­nego , nasy­cony wąt­kami auto­bio­gra­ficz­nymi i uni­wer­sal­nymi. Opowiada… 

Dalej

JAKUB GADZALSKI - "Być kobietą"

mazur

JAKUB GADZALSKI - "Być kobietą" Tarnobrzeski Dom Kultury zapra­sza na wystawę Kolekcji 12 foto­gra­fii "Być kobietą" Autor zdjęć: JAKUB GADZALSKI Galeria TDK - marzec 2010 

Dalej

AGNIESZKA BURCZY - "Górskie Zakątki" Fotografia

debiutlogo

AGNIESZKA BURCZY - "Górskie Zakątki" Fotografia   Galeria "Debiut" Tarnobrzeskiego Domu Kultury 8 marca-24 kwiet­nia 2010 r.       Agnieszka Burczy należy do Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego. Jest lau­re­atką kon­kursu Zdjęcie Roku… 

Dalej

Joanna Gałecka OBRAZY Z ASZCHABADU

galecka

Joanna Gałecka OBRAZY Z ASZCHABADU Pochodzi z Moniek (Białostockie). Studia na Wydziale Grafiki, dyplom w 1992 r. i na Wydziale Malarstwa, dyplom w 1994 r. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jej mistrzami byli: prof. Jan Szancenbach,… 

Dalej

MALARSTWO DO KWADRATU

Dab_w_ogrodzie

Jerzy Tomala MALARSTWO DO KWADRATU Urodzony w Jaszczowie w 1951 r. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kie­ru­nek artystyczno-pedagogiczny. Dyplom w pra­cowni malar­stwa prof. Mieczysława Wiśniewskiego w 1975 r. Obecnie adiunkt… 

Dalej

LALKI Z DUSZĄ

LALKI Z DUSZĄ Lidia Bogaczówna Izabela Bogacz - Roztworowska LALKI Z DUSZĄ Kolekcjonerskie lalki Lidii Bogaczówny, aktorki Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie są chlubą nie­jed­nej kolek­cji w Polsce i za gra­nicą. Mają pogodne twa­rze, fili­gra­nowe ręce,… 

Dalej