Krzysztof Kolberger "Całe życie służyłem pięknu"

TDK

„CAŁE ŻYCIE SŁUŻYŁEM PIĘKNU” KRZYSZTOF KOLBERGER (1950 – 2011) wystawa towa­rzy­sząca 34 BDT             Wystawa doku­men­to­wała 36 ról spo­śród 40, które Krzysztof Kolberger zagrał w ciągu 39 lat pracy na sce­nie – od debiutu… 

Dalej

Wystawa rysunku satyrycznego - Satyrblues 2011

logo_TDK2.jpg

Wystawa rysunku saty­rycz­nego - Satyrblues 2011 Tarnobrzeski Dom Kultury zapra­sza na wystawę rysunku saty­rycz­nego towa­rzy­szącą Satyrblues 2011 24 paź­dzier­nika - 17 listo­pada 2011 r. 

Dalej

"W plenerze i w pracowni"

"W ple­ne­rze i w pra­cowni" "W ple­ne­rze i w pra­cowni" to wystawa prac malar­skich i rysun­ko­wych wyko­na­nych przez uczest­ni­ków zajęć pla­stycz­nych pro­wa­dzo­nych w Tarnobrzeskim Domu Kultury w pra­cowni "Malarnia" pod kie­run­kiem arty­sty pla­styka Bożeny Wójtowicz - Ślęzak -… 

Dalej

FASHIONLICIOUS - Magdalena Pankiewicz

plakat_magda

FASHIONLICIOUS - Magdalena Pankiewicz Galeria Tarnobrzeskiego Domu Kultury 12 lipca-13 sierp­nia 2011r. Magdalena Pankiewicz (ur.1985)  Młoda malarka i ilu­stra­torka z Warszawy. W 2011 roku ukoń­czyła z wyróż­nie­niem wydział malar­stwa Europejskiej Akademii Sztuk. Swoje prace regu­lar­nie…

Dalej

MAGDA WOLNA - ILUSTRACJA

plakat_MW_kolor

MAGDA WOLNA Magda Wolna - gra­ficzka, ilu­stra­torka fre­elan­cerka, absol­wentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (1998 r.). W pra­cach posłu­guje się wła­sną tech­niką (naj­czę­ściej kolo­rowa mono­ty­pia łączona z sza­blo­nami, stem­plami), współ­pra­cuje m. in. z:… 

Dalej

Aleksandra Zuba-Benn "W przestrzeni codzienności" - malarstwo

Pusty_pokoj

W prze­strzeni codzien­no­ści - malar­stwo Tarnobrzeski Dom Kultury zapra­sza na wystawę Aleksandra Zuba-Benn W prze­strzeni codzien­no­ści - malar­stwo 1 - 30 kwiet­nia 2011 r. Aleksandra Zuba-Benn, absol­wentka Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu w 1986 r.… 

Dalej