Wystawa plakatów i ilustracji Magdy Pilaczyńskiej

mag­da­pilka - kre­sek kilka Wystawa pla­ka­tów i ilu­stra­cji Magdy Pilaczyńskiej Galeria TDK 18 czerwca- 18 lipca 2013r "Najpiękniejsze Warszawianki są przy­jezdne, Z nimi ranki są przej­rzy­ste niby szkło, Z nimi noce jaśmi­nowe są i gwiezdne, A wie­czory otu­lone zwiewną… 

Dalej

Kalimba ZABAWNE ZABAWKI DO ZABAWY

W Galerii TDK zago­ściły "Kalimbowe" klimaty- brzmi to cie­ka­wie i tajem­ni­czo. To magiczne miej­sce na war­szaw­skim Żoliborzu stwo­rzone przez Panią Natkę Luniak, która wykre­owała prze­strzeń dla dzieci i doro­słych pro­jek­tu­jąc "zabawne zabawki… 

Dalej

Anna Halarewicz - ILUSTRACJA

Anna Halarewicz - uro­dzona w 1983 r., absol­wentka wro­cław­skiej Akademii Sztuk Pięknych na kie­runku Grafika (2003-2008). Współpracuje z Magazynami, takimi jak: Twój Styl, Bluszcz, Exklusive, Take Me, Viva Moda, Dilemmas, Modo, L’eclat, oraz… 

Dalej

"TEATR JEST DOMEM PRAWDY. PIOTR FRONCZEWSKI - 45 LAT NA SCENIE"

f2

Wystawa Towarzysząca 36 Barbórkowej Dramie Teatralnej "TEATR JEST DOMEM PRAWDY. PIOTR FRONCZEWSKI - 45 LAT NA SCENIE" wystawa towa­rzy­sząca 36 BDT Piotr Fronczewski należy do grona naj­wy­bit­niej­szych i naj­bar­dziej cenio­nych akto­rów swo­jego…

Dalej

WYSTAWA PRAC MALARSKICH "PUNKT WIDZENIA"

PawelLiszewski

Wystawa twór­czo­ści dok­to­ran­tów Instytutu Sztuk Pięknych WYSTAWA PRAC MALARSKICH "PUNKT WIDZENIA" DARIA MAROŃ-PTAK NATALIA ŁAKOMSKA PAWEŁ LISZEWSKI INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH  UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Galeria TDK, 14 paź­dzier­nika - 17 listo­pada 2013 r.… 

Dalej

SATYRBLUES 2013

SATYRBLUES 2013 wystawa prac pocho­dzą­cych z eks­po­zy­cji z 25-lecia Stowarzyszenia Polskich Artystów kary­ka­tury (SPAK). Marek Mosor Widget- rysu­nek 14 września- 10 paź­dzier­nika 2013r. 

Dalej

Wystawa plakatów i ilustracji Magdy Pilaczyńskiej

magdapilka

Zaproszenie na wystawę ilu­stra­cji i pla­ka­tów Magdy Pilaczyńskiej mag­da­pilka - kre­sek kilka Wystawa pla­ka­tów i ilu­stra­cji Magdy Pilaczyńskiej Galeria TDK 18 czerwca- 18 lipca 2013r "Najpiękniejsze Warszawianki są przy­jezdne, Z nimi ranki są przej­rzy­ste niby szkło, Z nimi… 

Dalej

"JULIUSZ TARNOWSKI IN MEMORIAM"

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tarnobrzeski Dom Kultury zapra­sza na pre­zen­ta­cję cyklu gra­fik: "JULIUSZ TARNOWSKI IN MEMORIAM" autor­stwa Przemysława Zamojskiego 20 czerwca - 18 lipca 2013r. Zobaczyłem swego boha­tera wcze­sną wio­sną 24 kwiet­nia 2012 roku. Siedział… 

Dalej

Magda Pilaczyńska /magdapilka/

Magda Pilaczyńska /magdapilka/ - Grafika Galeria TDK 18 czerwca- 18 lipca 2013r Artystka mieszka i pra­cuje w Warszawie. Zajmuje się gra­fiką, naj­chęt­niej wydaw­ni­czą, pro­jek­tuje pla­katy, iden­ty­fi­ka­cję wizu­alną, okładki ksią­żek, wydaw­nictw muzycz­nych, publi­ka­cje, strony inter­ne­towe,…

Dalej

TARNOBRZESKI FOKUS

TARNOBRZESKI FOKUS - wystawa pokon­kur­sowa II edy­cji kon­kursu foto­gra­ficz­nego (mały hol) - 21 maja - 16 czerwca 2013 r. 

Dalej

"Świat Moich Doznań" i "Malujemy pastelami"

"Świat Moich Doznań" i "Malujemy paste­lami" - Wystawa pre­zen­tu­jąca prace nagro­dzone i wyróż­nione w Konkursach Plastycznych: "Świat Moich Doznań" i "Malujemy paste­lami" czynna do 20 maja 2013 r. 

Dalej