"LAND SCAPE SPACE" - PRZEMEK ZAMOJSKI- GRAFIKA

Galeria Tarnobrzeskiego Domu Kultury zapra­sza na wystawę "LAND SCAPE SPACE- PRZEMEK ZAMOJSKI- GRAFIKA" 03.XII- 18.XII.2005r. Szukałem w tych pra­cach wła­snego języka, który sku­piony na pej­zażu, osa­dzony w natu­rze, może wyra­zić ją ina­czej,…

Dalej

FACE 2 FACE Przemek Zamojski malarstwo

FACE 2 FACE Przemek Zamojski malar­stwo 19.10-03.11. 2005r. Rocznik 1964. Artysta jest absol­wen­tem Liceów pla­stycz­nych w Kielcach i Jarosławiu, uzy­skał dyplom z wyróż­nie­niem w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, zakła­dzie gra­fiki pro­jek­to­wej i lito­gra­fii…

Dalej