MARIA CIUNELIS - Wystawa towarzysząca XXXV BDT

„MARIA CIUNELIS. MOJE ATENEUM” Wystawa towa­rzy­sząca XXXV BDT Ktoś napi­sał, że „akto­rzy dzielą się na dwie grupy. Pierwsza to gwiazdy, Ci, któ­rzy cią­gle grają samych sie­bie. Druga to tablice do zapi­sa­nia,…

Dalej

„BAJKOWE OBLICZA LALEK” Wystawa towarzysząca XXXV BDT

„BAJKOWE OBLICZA LALEK” Galeria Tarnobrzeskiego Domy Kultury 19 listopada- 13 grud­nia 2012r. wer­ni­saż 22 listo­pada 2012r. godz. 14.00 Wystawa towa­rzy­szy XXXV Barbórkowej Dramie Teatralnej Eksponaty pre­zen­to­wane na wysta­wie pocho­dziły z Teatru „Maska”…

Dalej

PORÓWNANIA

TDK

PORÓWNANIA PORÓWNANIA - wystawa pokon­kur­sowa pre­zen­tu­jąca doro­bek arty­styczny śro­do­wi­ska pla­stycz­nego zwią­za­nego z Ziemią Sandomierską 

Dalej

Wystawy towarzyszące XXXV Barbórkowej Dramie Teatralnej

logo_TDK2.jpg

Wystawy towa­rzy­szące XXXV Barbórkowej Dramie Teatralnej  16. XI. – 13.XII. 2012 r. - "Maria Ciunelis. Moje Ateneum" wystawa doku­men­tu­jąca doro­bek arty­styczny Marii Ciunelis, jed­nej z naj­wy­bit­niej­szych akto­rek swo­jego poko­le­nia, która od ukoń­cze­nia war­szaw­skiej…

Dalej

Wernisaż wystawy Tomasza Budzyńskiego

budz4

Wernisaż wystawy Tomasza Budzyńskiego  16 paź­dzier­nika 2012 r. w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbył się wer­ni­saż wystawy Tomasza Budzyńskiego "Podróż na wschód". Otwarcia doko­nała Bożena Wójtowicz-Ślęzak, kura­tor wystawy. Artysta uro­dził się w Tarnobrzegu… 

Dalej

Tomasz Budzyński - "Podróż na wschód" - malarstwo

budzynski1

Tomasz Budzyński - "Podróż na wschód" - malar­stwo druga połowa paź­dzier­nika i pierw­sza połowa listo­pada 2012 r. 16 paź­dzier­nika 2012 r. w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbył się wer­ni­saż wystawy Tomasza Budzyńskiego "Podróż na… 

Dalej

Wojciech Prażmowski - "Cmentarze Polskie"

Foto-Prazmowski

Wojciech Prażmowski - "Cmentarze Polskie" - foto­gra­fia druga połowa paź­dzier­nika i pierw­sza połowa listo­pada 2012 r. Wojciech Prażmowski uro­dził się w 1949 r. w Częstochowie. Absolwent Szkoły Fotografii Twórczej w Brnie. Jest człon­kiem ZPAF. Brał… 

Dalej

PRZEMYSŁAW ZAMOJSKI MALARSTWO

PRZEMYSŁAW ZAMOJSKI MALARSTWO   "FLOREROS Y BODEGONES. MARTWE NATURY I OBRAZY KUCHENNE" PRZEMYSŁAW ZAMOJSKI MALARSTWO GALERIA TDK CZERWIEC-LIPIEC 2012R.             od mar­twej natury z brzo­skwi­niami i szkla­nym dzban­kiem malo­wa­nej…

Dalej

Musik + X

logo_TDK2.jpg

Musik + X 27 kwiet­nia - 20 maja 2012 r. GALERIA TDK Wystawa pla­ka­tów pre­zen­tu­jąca współ­cze­sne gwiazdy nie­miec­kiej muzyki pop, muzyki roc­ko­wej, rape­rów i didże­jów z róż­nych miast nie­miec­kich, poczy­na­jąc od Monachium aż po… 

Dalej

"Opowieści Janoscha o Misiu i Tygrysku

opowiesci

"Opowieści Janoscha o Misiu i Tygrysku" - wystawa ilu­stra­cji Galeria Tarnobrzeskiego Domu Kultury 1-15 czerwca 2012 r. Janosch - pisarz nie­miec­ko­ję­zyczny, autor ponad 300 ksią­że­czek dla dzieci. Książeczką, która dała począ­tek całemu cyklowi… 

Dalej

"Bardzo osobiste" Malarstwo i Grafika

logo_TDK2.jpg

"Bardzo oso­bi­ste" Malarstwo i Grafika NATALIA PASTUSZENKO - Kijów, Ukraina "Bardzo oso­bi­ste" Malarstwo i Grafika MIECZYSŁAW MAJEWSKI (1915-1988) Grafika Galeria TDK 10 lutego - 15 marca 2012 r. Wernisaż wystaw - 10 lutego… 

Dalej

"Od Apeninów do Bieszczad. Natura: muzyka dla oczu..."

"Od Apeninów do Bieszczad. Natura: muzyka dla oczu..."  Stanisława i Fausto Branchi - Fotografia Galeria TDK 15.01.2011r.-15.02.2012 r. Do połowy lutego w małym hallu Tarnobrzeskiego Domu Kultury można oglą­dać wystawę foto­gra­ficzną Stanisławy i Fausto… 

Dalej