KONKURS "ŚPIEWAJMY KOLĘDY I PASTORAŁKI" - werdykt i fotoreportaż

Protokół z posie­dze­nia komi­sji arty­stycz­nej Konkursu „Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki”   Tarnobrzeski Dom Kultury  - 15 stycz­nia 2017r. Komisja w skła­dzie : Mariusz Ryś Marian Zych Arkadiusz Chwałek  po wysłu­cha­niu 16  pre­zen­ta­cji posta­no­wiła przy­znać nastę­pu­jące…

Dalej

ŚPIEWAJMY KOLĘDY I PASTORAŁKI - kwalifikacje miejskie i powiatowe

Gorąco dzię­ku­jemy wszyst­kim wyko­naw­com, któ­rzy zapre­zen­to­wali się pod­czas miej­skich i powia­to­wych eli­mi­na­cji do kon­kursu „Śpiewajmy kolędy i pasto­rałki”. Dziękujemy rów­nież rodzi­com i opie­ku­nom, któ­rzy przy­go­to­wy­wali soli­stów i zespoły do pre­zen­ta­cji na sce­nie. Po… 

Dalej

Finał konkursu "Śpiewajmy kolędy i pastorałki" (protokół)

28 kon­kur­so­wych pre­zen­ta­cji, pół setki roz­śpie­wa­nych arty­stów, kilka godzin kolę­do­wa­nia - tak w skró­cie można opi­sać finał 21. Konkursu "Śpiewajmy Piosenki i Pastorałki". Tegoroczna edy­cja dowio­dła, że tra­dy­cja śpie­wa­nia pie­śni bożo­na­ro­dze­nio­wych wciąż jest żywa. … 

Dalej

Finał konkursu "Śpiewajmy kolędy i pastorałki"

Wielki kon­cert fina­łowy kon­kursu „Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki” odbę­dzie się już 30 stycz­nia. Na sce­nie Tarnobrzeskiego Domu Kultury zapre­zen­tują się woka­li­ści, któ­rzy zachwy­cili swo­imi wystę­pami komi­sje arty­styczne pod­czas eli­mi­na­cji.  Eliminacje wstępne… 

Dalej

Zaśpiewali kolędy i pastorałki (protokół eliminacji)

mini

Eliminacje wstępne do kon­kursu „Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki” za nami. Na sce­nie Tarnobrzeskiego Domu Kultury zapre­zen­to­wało się 30 uczest­ni­ków kon­kursu – woka­li­ści i zespoły.  Komisja Artystyczna wyło­niła wyko­naw­ców, któ­rzy pod­czas finału 30… 

Dalej

Śpiewajmy kolędy i pastorałki! Zaproszenie na eliminacje

Już w pią­tek naj­pięk­niej­sze pie­śni i pio­senki bożo­na­ro­dze­niowe zabrzmią w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Odbędą się tu eli­mi­na­cje wstępne do kon­kursu ŚPIEWAJMY KOLĘDY I PASTORAŁKI 2016, który w tym roku odbę­dzie się już po raz 21.  W… 

Dalej

ŚPIEWAJMY KOLĘDY I PASTORAŁKI - regulamin konkursu

ŚPIEWAJMY KOLĘDY I PASTORAŁKI! Zachęcamy do zapre­zen­to­wa­nia swo­jego wyko­na­nia naj­pięk­niej­szych melo­dii zwią­za­nych z Bożym Narodzeniem na sce­nie. Do 11 stycz­nia można zgła­szać udział w kon­kur­sie. Poniżej znaj­dzie­cie regu­la­min oraz kartę zgło­sze­nia. W… 

Dalej

Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki - Informacje o konkursie

koledy i pastr.reg.2014

Tarnobrzeski Dom Kultury od 1995 roku jest orga­ni­za­to­rem Regionalnego Konkursu „Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki”. Swoim zasię­giem obej­muje powiaty: tar­no­brze­ski i sta­lo­wo­wol­ski, w tym gminy: Nowa Dęba, Gorzyce i Baranów Sandomierski. Finał kon­kursu odbywa się w stycz­niu, w Tarnobrzeskim… 

Dalej