Finał XVII KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ - werdykt i fotoreportaż

  PROTOKÓŁ z posie­dze­nia Komisji Artystycznej Prezentacji Finałowych XVII  Konkursu Piosenki Angielskiej Tarnobrzeg 2017 Komisja Artystyczna w skła­dzie: Mariusz Ryś - prze­wod­ni­czący, Marian Zych, Arkadiusz Chwałek, Marcin Reguła po wysłu­cha­niu 48 pre­zen­ta­cji…

Dalej

XVII KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ - Tarnobrzeg 2017

Zapraszamy do udziału w kon­kur­sie soli­stów, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne (do 8 osób). Pliki do pobra­nia: Regulamin Konkursu Piosenki Angielskiej-2017.pdf Karta_zgłoszenia_Konkursu Piosenki _Angielskiej_2017 Karta_zgłoszenia_Konkursu Piosenki Angielskiej_2017-1.doc

Dalej

Finał XVI KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ

XVI Konkurs Piosenki Angielskiej nale­żał do Alicji Śmielak - Grand Prix XVI Konkursu Piosenki Angielskiej. Serdecznie DZIĘKUJEMY wszyst­kim uczest­ni­kom ... Do zoba­cze­nia w przy­szłym roku  PROTOKÓŁ z XVI Konkursu Piosenki Angielskiej - KLIKNIJ  Prezentujemy… 

Dalej

Podsumowanie XVI KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ - Eliminacje wstępne.

Eliminacje wstępne do XVI Konkursu Piosenki Angielskiej już za nami  Jury oce­niało walory gło­sowe, popraw­ność języ­kową, dyk­cję, inter­pre­ta­cję, muzy­kal­ność, poczu­cie rytmu, dobór reper­tu­aru dosto­so­wany do wieku uczest­nika, ogólny wyraz arty­styczny. Komisja… 

Dalej

XVI Konkurs Piosenki Angielskiej - regulamin

Lubisz śpie­wać? Chcesz zapre­zen­to­wać swoje umie­jęt­no­ści na sce­nie? A do tego angiel­skie słówka i akcent nie sta­no­wią dla cie­bie pro­blemu? To wyda­rze­nie jest dla Ciebie! Po raz 16. rusza Konkurs Piosenki Angielskiej.… 

Dalej

Konkurs Piosenki Angielskiej - Informacje o konkursie

Tarnobrzeski Dom Kultury jest współ­or­ga­ni­za­to­rem kon­kursu ze Szkołą Języków Obcych WORD w Tarnobrzegu. Celem kon­kursu jest pro­mo­cja nauki języ­ków obcych z wyko­rzy­sta­niem pio­senki jako środka prze­kazu. Konkurs swym zasię­giem obej­muje powiaty: san­do­mier­ski,…

Dalej