BOŻONARODZENIOWY KONKURS PLASTYCZNY - ogłoszenie wyników

15 grud­nia 2016 r. w Galerii Tarnobrzeskiego Domu Kultury odbyło się otwar­cie wystawy i wrę­cze­nie nagród uczest­ni­kom kon­kursu pla­stycz­nego na kartkę Bożonarodzeniową. Prace mło­dych arty­stów oce­niano w trzech kate­go­riach wie­ko­wych. Wystawę pokon­kur­sową można będzie… 

Dalej

Bombki, anioły, kartki w TDK (zdjęcia)

gwiazdka mini

Można już oglą­dać prace dzieci, które wzięły udział w tego­rocz­nym XIV Bożonarodzeniowym Konkursie Plastycznym w Tarnobrzeskim Domu Kultury. W Galerii TDK zostały wysta­wione praw­dziwe dzieła sztuki wyko­nane przez uczniów z Tarnobrzega i oko­lic. Zapraszamy do… 

Dalej

Bożonarodzeniowy konkurs rozstrzygnięty!

Znamy już lau­re­atów 14. edy­cji Bożonarodzeniowego Konkursu Plastycznego. Mali arty­ści i ich opie­ku­no­wie w ponie­dzia­łek ode­brali nagrody za swoje prace. W Galerii TDK została otwarta wystawa.  Młodzi arty­ści w ponie­dział­kowe popo­łu­dnie tłum­nie zgro­ma­dzili się… 

Dalej

Gwiazdka 2014 - Regulamin konkursu

Tradycyjne Obrzędy Polskie - Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny Gwiazdka 2014 - XIII Edycja Regulamin kon­kursu - Regulamin Konkursu "Gwiazdka" 2014 Informacje: Tarnobrzeski Dom Kultury Dział Amatorskiego Ruchu ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg ara@tdk.tarnobrzeg.pl

Dalej

Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny "Gwiazdka" - Informacje o konkursie

Konkurs ma 14 lat. Jego uczest­nicy wyko­nują pracę pla­styczną w jed­nej z kate­go­rii tema­tycz­nych: kartka bożo­na­ro­dze­niowa, bombka cho­in­kowa lub anioł (tech­nika dowolna). Prace oce­niane są w czte­rech kate­go­riach wie­ko­wych: klasy I-III szkół pod­sta­wo­wych,…

Dalej