Konkurs Fotograficzny "FOKUS" - Informacje i Regulamin

Konkurs foto­gra­ficzny "FOKUS" - I edy­cja odbyła się w 2011 roku. Celem kon­kursu jest uka­za­nie mia­sta Tarnobrzega, jego spe­cy­fiki, nastroju, miesz­kań­ców, zabu­dowy archi­tek­to­nicz­nej, miejsc nie­zna­nych, nie­do­strze­ga­nych na co dzień, tych, które lada… 

Dalej