Finał konkursu „Dziecięce Interpretacje”

Już w sobotę poznamy naj­lep­szych recy­ta­to­rów. 2 kwiet­nia w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbę­dzie się finał XIV Konkursu Recytatorskiego „Dziecięce Interpretacje”. Tego dnia także będziemy mogli obej­rzeć spek­takl „Duży, zie­lony pro­blem”. Wstęp będzie wolny.… 

Dalej

Duży, zielony problem

krokodyl-mini

To tytuł zabaw­nej kome­dii dla dzieci, którą będzie można wkrótce obej­rzeć na deskach Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Spektakl zosta­nie zapre­zen­to­wany pod­czas finału kon­kursu „Dziecięce Interpretacje” 2 kwiet­nia. Wstęp będzie wolny. „Duży, zie­lony…

Dalej

Wiersze, spektakle i Grupa MoCarta

To był wyjąt­kowo inten­sywny week­end w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Odbywały się tu Dni Teatru, eli­mi­na­cje miej­skie Konkursu Recytatorskiego „Dziecięce Interpretacje” oraz wspa­niały kon­cert Grupy MoCarta. Panowie we fra­kach zachwy­cili tar­no­brze­ską publicz­ność!…

Dalej

"Dziecięce Interpretacje" - protokół z eliminacji

Znamy już uczest­ni­ków finału Konkursu Recytatorskiego "Dziecięce Interpretacje". Podczas Dni Teatru w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbyły się eli­mi­na­cje miej­skie 14. edy­cji tego kon­kursu. Wystąpiło w nich - w kilku kate­go­riach - 57 uczest­ni­ków.…

Dalej

Dziecięce interpretacje - zgłoszenia tylko do 3 marca

Nikt tak nie rozu­mie poezji, jak dzieci. Z takiego zało­że­nia wycho­dzą pomy­sło­dawcy kon­kursu, który co roku zachęca mło­dych ludzi do wła­snego odczy­ta­nia poetyc­kich utwo­rów. Jeszcze tylko do czwartku można wysy­łać zgło­sze­nia…

Dalej