Anioły, królowie i wróbelki w stajence (zdjęcia)

jasełka mini

Kolejny, już 14. Rejonowy Przegląd Jasełek i Inscenizacji Bożonarodzeniowych za nami. Teraz trzy­mamy kciuki za naszych repre­zen­tan­tów, któ­rzy wystą­pią ze swo­imi przed­sta­wie­niami na finale die­ce­zjal­nym. W rejo­no­wym prze­glą­dzie, który odbył się… 

Dalej

Przegląd jasełek tuż tuż

Jasełka-mini

Tylko do 8 stycz­nia 2016 r. grupy teatralne z Tarnobrzega i oko­lic mają czas na zgło­sze­nie udziału w XIV Rejonowym Przeglądzie Jasełek i Inscenizacji Bożonarodzeniowych. A już 11 stycz­nia w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbędą się rejo­nowe eli­mi­na­cje. Finał Diecezjalny zapla­no­wano…

Dalej

XIV Rejonowy Przegląd Jasełek i Inscenizacji Bożonarodzeniowych - regulamin

Jasełka-mini

Można już wysy­łać zgło­sze­nia do udziału w XIV Rejonowym Przeglądzie Jasełek i Inscenizacji Bożonarodzeniowych. Zapraszamy grupy szkolne z Tarnobrzega i oko­lic. Do udziału w prze­glą­dzie zapro­szone są dzieci i mło­dzież dzia­ła­jąca w szkol­nych, para­fial­nych i innych gru­pach teatral­nych, w tar­no­brze­skim…

Dalej