Konkurs Teatrów Obcojęzycznych "Na Scenę" - Informacje o konkursie

Organizatorami Konkursu są: Tarnobrzeski Dom Kultury oraz Roy Haworth. Celem kon­kursu jest pro­mo­cja nauki języ­ków obcych z wyko­rzy­sta­niem dramy jako środka prze­kazu. Uczestnikami Konkursu są grupy teatralne szkół gim­na­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych, które przy­go­tują przed­sta­wie­nie…

Dalej