61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – regulamin

Ten kon­kurs ma wyjąt­kowo długą tra­dy­cję. W tym roku odbę­dzie się już po raz 61. Uczestnicy  z całej Polski co roku udo­wad­niają, jak wielka jest ich wraż­li­wość, jak ważna jest sztuka żywego… 

Dalej

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Szkół Ponadgimnazjalnych - Informacje

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Ogólnopolski Konkurs Recytatorski orga­ni­zo­wany przez Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie adre­so­wany jest do mło­dzieży szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Tarnobrzeski Dom Kultury jest orga­ni­za­to­rem eli­mi­na­cji miej­skich i rejo­no­wych obej­mu­ją­cych powiaty:… 

Dalej