Weź udział w naszych konkursach plastycznych 

konkursy

To już ostat­nie dni nad­sy­ła­nia prac, które wezmą udział w kon­kur­sach pla­stycz­nych ogło­szo­nych w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Jeszcze tylko do piątku można nad­sy­łać swoje dzieła do kon­kur­sów: „Malujemy paste­lami” oraz „Świat moich… 

Dalej

„Malujemy pastelami” - regulamin

malujemy past.-mini

Rusza kolejna edy­cja kon­kursu pla­stycz­nego „Malujemy paste­lami”. W tym roku głów­nym tema­tem będzie „PEJZAŻ POLSKI”. Zapraszamy wszyst­kich mło­dych pla­sty­ków do udziału w tym kon­kur­sie. Konkurs pla­styczny „Malujemy paste­lami” odbywa się co roku… 

Dalej

"Malujemy Pastelami" - Informacje o konkursie

Konkurs adre­so­wany jest do mło­dzieży uzdol­nio­nej pla­stycz­nie. Początkowo zasię­giem obej­mo­wał tylko woj. pod­kar­pac­kie, ale od VII edy­cji zapra­szamy do udziału także mło­dych arty­stów z woj. mało­pol­skiego, świę­to­krzy­skiego i lubel­skiego. Jest to kon­kurs…

Dalej