Konkurs recytatorski rozstrzygnięty

W sobotę Tarnobrzeski Domu Kultury wypeł­niła poezja. Herbert, Szymborska, Tuwim, Leśmian, ale także Poniedzielski, czy Kern - to m.in. ich wier­sze i frag­menty prozy gim­na­zja­li­ści wybrali do dekla­ma­cji na sce­nie w sali… 

Dalej

XIII Rejonowy Konkurs Recytatorski Szkół Gimnazjalnych

Jesteśmy orga­ni­za­to­rem XIII Rejonowego Konkursu Recytatorskiego Szkół Gimnazjalnych. Eliminacje powia­towe orga­ni­zują: Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli i Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku. Eliminacje miej­skie orga­ni­zuje Sandomierskie Centrum Kultury. Finał kon­kursu odbę­dzie się… 

Dalej

Rejonowy Konkurs Recytatorski Szkół Gimnazjalnych - Informacje o konkursie

Rejonowy Konkurs Recytatorski Szkół Gimnazjalnych - Celem kon­kursu jest pro­mo­wa­nie poezji, kul­tury żywego słowa, arty­stycz­nej inter­pre­ta­cji tek­stu lite­rac­kiego wśród uczniów szkół gim­na­zjal­nych. Konkurs adre­so­wany jest do mło­dzieży szkół gim­na­zjal­nych z terenu mia­sta…

Dalej