Weź udział w naszych konkursach plastycznych 

konkursy

To już ostat­nie dni nad­sy­ła­nia prac, które wezmą udział w kon­kur­sach pla­stycz­nych ogło­szo­nych w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Jeszcze tylko do piątku można nad­sy­łać swoje dzieła do kon­kur­sów: „Malujemy paste­lami” oraz „Świat moich… 

Dalej

„Świat moich doznań” - regulamin

świat moich doznań-mini

To będzie wyjąt­kowo emo­cjo­nalne malo­wa­nie! Ogłaszamy regu­la­min dwu­na­stej edy­cji kon­kursu pla­stycz­nego „Świat moich doznań”. Uczestnicy malo­wać będą uczu­cia i marze­nia. Zapraszamy do udziału.  Konkurs skie­ro­wany jest do dzieci i mło­dzieży w wieku od… 

Dalej

"Świat Moich Doznań" - Informacje o konkursie

Konkurs ma na celu zain­spi­ro­wa­nie dzieci i mło­dzieży do wni­kli­wej obser­wa­cji zja­wisk i zda­rzeń, które są dla nich ważne i bli­skie. Prace kon­kur­sowe należy wyko­nać w tech­nice mono­ty­pii, która pozwala w cie­kawy spo­sób zapi­sać spon­ta­niczne…

Dalej