"Tkanina w Miniaturze" - Informacje o konkursie

Cele kon­kursu: - zain­te­re­so­wa­nie histo­rią roz­woju pisma, gdyż świat pisma obej­muje istotne zja­wi­ska cywi­li­za­cji, kul­tury, roz­wija się wraz ze sty­lami arty­stycz­nymi; - przy­bli­że­nie litery jako zja­wi­ska este­tycz­nego i kre­owa­nie entu­zja­stów ład­nego pisma;… 

Dalej