Werdykt Komisji Artystycznej 22. Konkursu Piosenki "WYGRAJ SUKCES"

PROTOKÓŁ z obrad Jury 22 Konkursu Piosenki  "Wygraj Sukces" JURY W SKŁADZIE: dr KRZYSZTOF HEERING muzyk, kom­po­zy­tor, wykła­dowca Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie  ANETA FIGIEL kom­po­zy­torka, autorka tek­stów, tre­ner wokalny, artystka, współ­pra­cuje…

Dalej

Ponad 2 tys. uczestników Wygraj Sukces

21 WS-logo-mini

Ogromne było zain­te­re­so­wa­nie tego­roczną edy­cją Konkursu Piosenki Wygraj Sukces. Zgłoszenia napły­wały ze wszyst­kich stron Polski. 8 marca zakoń­czy­li­śmy ich przyj­mo­wa­nie. Następnym eta­pem będą kwa­li­fi­ka­cje wstępne. Trwa też gło­so­wa­nie inter­ne­towe. W tym… 

Dalej

Kalendarz "Wygraj sukces"

Najważniejsze daty tego­rocz­nej edy­cji: od 1 lutego do 6 marca 2016 r. (włącz­nie) - zgło­sze­nia uczest­ni­ków (soli­stów) na for­mu­la­rzu od 21 marca 2016 r. - soli­sta wpi­su­jąc login na stro­nie for­mu­la­rza i numer… 

Dalej

„Wygraj sukces!” - regulamin

21 WS-logo-mini

Marzysz o karie­rze wokal­nej? Kochasz śpie­wać? Zgłoś się do nas i wygraj suk­ces! Rusza 21. edy­cja naj­bar­dziej roz­śpie­wa­nego kon­kursu w Polsce. Już można kupo­wać płyty i ćwi­czyć mistrzow­skie wyko­na­nia. Jak co roku, główną nagrodą… 

Dalej

Historia Festiwalu Wygraj Sukces

l

Kiedy zaczy­na­li­śmy nikt nawet nie przy­pusz­czał, że Konkurs Piosenki „Wygraj suk­ces” sta­nie się jedną z naj­waż­niej­szych imprez w Polsce. W 1996 roku Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury – Jolanta Rosik-Rosińska wraz z Jarosławem Piątkowskim, wła­ści­cie­lem…

Dalej