Zapraszamy na wystawę FANTASTYCZNY ŚWIAT PSZCZÓŁ wg Piotra Sochy

Piotr Socha Studia w ASP w Warszawie, na Wydziale Grafiki w Pracowni Ilustracji Książkowej Prof. Janusza Stannego. Współpracował jako ilu­stra­tor z redak­cjami Gazety Wyborczej, Polityki, Newsweeka, Przekroju, Playboya, Wysokich Obcasów, Harward Business Review, Machiny… 

Dalej

Ha Ha Ha-Ga w Galerii TDK, Anna Gosławska-Lipińska, rysunki

ANNA GOSŁAWSKA- LIPIŃSKA - pseu­do­nim Ha-Ga, uro­dzona 22 paź­dzier­nika 1915 r. w Moskwie. Zmarła w Warszawie 14 kwiet­nia 1975 r. Przed wojną stu­dio­wała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pra­cowni prof. Kotarbińskiego. W 1937 r. wyszła… 

Dalej

Galeria TDK zaprasza na wystawę ilustracji SMACZNE Agaty Królak

AGATA KRÓLAK - pro­jek­tantka i ilu­stra­torka, absol­wentka gdań­skiej ASP, asy­stentka i dok­to­rantka w Pracowni Podstaw Komunikacji Wizualnej dr Adama Kamińskiego tejże uczelni, autorka ksią­żek ("Ciasta, ciastka   i takie tam", "Z działki, z lasu i takie tam" -… 

Dalej

Kresy okiem Jerzego Pióreckiego

Kresy mini

W Galerii TDK można już oglą­dać nową wystawę. Są to foto­gra­fie Jerzego Pióreckiego, zało­ży­ciela Arboretum w Bolestraszycach, bada­cza zało­żeń dworsko-ogrodowych w Małopolsce Wschodniej. Autor zabiera nas w podróż po Kresach. Pokazuje nam miej­sca,…

Dalej

Skarpetki i potwory buszowały po TDK-u

daniel mini

Przedziwne stwory poukry­wały się w zakąt­kach Tarnobrzeskiego Domu Kultury. A naro­dziły się pew­nego spo­koj­nego popo­łu­dnia pierw­szego dnia marca. Być może ma to zwią­zek z wizytą pew­nego tajem­ni­czego gościa i skar­pe­tek… Tym gościem oczy­wi­ście był… 

Dalej

Milenijna wystawa w Galerii TDK

milenium mini

W tym roku obcho­dzimy 1050. rocz­nicę chrztu Polski. Z tej oka­zji Tarnobrzeski Dom Kultury przy­po­mina, jak obcho­dzono w naszym regio­nie mil­le­nium tego prze­ło­mo­wego dla histo­rii naszej pań­stwo­wo­ści wyda­rze­nia. W Galerii TDK pre­zen­to­wana…

Dalej