Zapraszamy do Galerii TDK na wystawy fotografii Bogdana Myśliwca i Jana Chmielowca.

Bogdan Myśliwiec Fotoreporter dzien­ni­ków „Echo Dnia”, a obec­nie „Super Nowości”, autor wielu wystaw foto­gra­ficz­nych o tema­tyce spo­łecz­nej, kul­tu­ral­nej i przy­rod­ni­czej, obser­wa­tor życia spo­łecz­nego, doku­men­ta­li­sta naj­waż­niej­szych wyda­rzeń spor­to­wych, kul­tu­ral­nych i reli­gij­nych w regio­nie. Jest także zdo­bywcą…

Dalej

Jolanta Dąbrowska - Iskra MALARSTWO I GOBELINY

received_448677832149810-1

Wystawa czynna: 8 maja - 7 czerwca 2017r., Galeria TDK.  Zapraszamy. Jolanta Dąbrowska - Iskra Urodzona w Bielawie na Dolnym Śląsku. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Sędziszowie Małopolskim. Pracowała w Fabryce Firanek Wisan w Skopaniu,… 

Dalej

Zapraszamy na wystawę FANTASTYCZNY ŚWIAT PSZCZÓŁ wg Piotra Sochy

Piotr Socha Studia w ASP w Warszawie, na Wydziale Grafiki w Pracowni Ilustracji Książkowej Prof. Janusza Stannego. Współpracował jako ilu­stra­tor z redak­cjami Gazety Wyborczej, Polityki, Newsweeka, Przekroju, Playboya, Wysokich Obcasów, Harward Business Review, Machiny… 

Dalej

Ha Ha Ha-Ga w Galerii TDK, Anna Gosławska-Lipińska, rysunki

ANNA GOSŁAWSKA- LIPIŃSKA - pseu­do­nim Ha-Ga, uro­dzona 22 paź­dzier­nika 1915 r. w Moskwie. Zmarła w Warszawie 14 kwiet­nia 1975 r. Przed wojną stu­dio­wała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pra­cowni prof. Kotarbińskiego. W 1937 r. wyszła… 

Dalej

Galeria TDK zaprasza na wystawę ilustracji SMACZNE Agaty Królak

AGATA KRÓLAK - pro­jek­tantka i ilu­stra­torka, absol­wentka gdań­skiej ASP, asy­stentka i dok­to­rantka w Pracowni Podstaw Komunikacji Wizualnej dr Adama Kamińskiego tejże uczelni, autorka ksią­żek ("Ciasta, ciastka   i takie tam", "Z działki, z lasu i takie tam" -… 

Dalej

Kresy okiem Jerzego Pióreckiego

Kresy mini

W Galerii TDK można już oglą­dać nową wystawę. Są to foto­gra­fie Jerzego Pióreckiego, zało­ży­ciela Arboretum w Bolestraszycach, bada­cza zało­żeń dworsko-ogrodowych w Małopolsce Wschodniej. Autor zabiera nas w podróż po Kresach. Pokazuje nam miej­sca,…

Dalej