Zapraszamy na wystawę FANTASTYCZNY ŚWIAT PSZCZÓŁ wg Piotra Sochy

Piotr Socha Studia w ASP w Warszawie, na Wydziale Grafiki w Pracowni Ilustracji Książkowej Prof. Janusza Stannego. Współpracował jako ilu­stra­tor z redak­cjami Gazety Wyborczej, Polityki, Newsweeka, Przekroju, Playboya, Wysokich Obcasów, Harward Business Review, Machiny… 

Dalej

Ha Ha Ha-Ga w Galerii TDK, Anna Gosławska-Lipińska, rysunki

ANNA GOSŁAWSKA- LIPIŃSKA - pseu­do­nim Ha-Ga, uro­dzona 22 paź­dzier­nika 1915 r. w Moskwie. Zmarła w Warszawie 14 kwiet­nia 1975 r. Przed wojną stu­dio­wała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pra­cowni prof. Kotarbińskiego. W 1937 r. wyszła… 

Dalej

Galeria TDK zaprasza na wystawę ilustracji SMACZNE Agaty Królak

AGATA KRÓLAK - pro­jek­tantka i ilu­stra­torka, absol­wentka gdań­skiej ASP, asy­stentka i dok­to­rantka w Pracowni Podstaw Komunikacji Wizualnej dr Adama Kamińskiego tejże uczelni, autorka ksią­żek ("Ciasta, ciastka   i takie tam", "Z działki, z lasu i takie tam" -… 

Dalej

Kresy okiem Jerzego Pióreckiego

Kresy mini

W Galerii TDK można już oglą­dać nową wystawę. Są to foto­gra­fie Jerzego Pióreckiego, zało­ży­ciela Arboretum w Bolestraszycach, bada­cza zało­żeń dworsko-ogrodowych w Małopolsce Wschodniej. Autor zabiera nas w podróż po Kresach. Pokazuje nam miej­sca,…

Dalej

Milenijna wystawa w Galerii TDK

milenium mini

W tym roku obcho­dzimy 1050. rocz­nicę chrztu Polski. Z tej oka­zji Tarnobrzeski Dom Kultury przy­po­mina, jak obcho­dzono w naszym regio­nie mil­le­nium tego prze­ło­mo­wego dla histo­rii naszej pań­stwo­wo­ści wyda­rze­nia. W Galerii TDK pre­zen­to­wana…

Dalej

Niepospolici ludzie i skarpetki - wystawa Daniela de Latour

mini

W Galerii Tarnobrzeskiego Domu Kultury pre­zen­tu­jemy rysunki zna­ko­mi­tego ilu­stra­tora i rysow­nika Daniela de Latour. Są to ilu­stra­cje do książki Justyny Bednarek „Niesamowite przy­gody dzie­się­ciu skar­pe­tek” i rysunki z cyklu „Niepospolici ludzie w dniu swoim… 

Dalej

Galeria Tarnobrzeskiego Domu Kultury zaprasza na wystawę wspaniałych ilustracji i rysunków Daniela de Latour „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek i innych bohaterów” 10 lutego - 16 marca 2016 r.

Daniel de Latour rysuje komiksy, ilu­struje książki, współ­pra­cuje z cza­so­pi­smami (do tej pory: "Miś", "Świerszczyk", "Świat Przygód z Hugo", "Naucz Mnie Mamo”, "Dziecko", "Wysokie Obcasy", "Art & Business"). Niedoszły socjo­log, dyplo­mo­wany kamie­niarz.…

Dalej

Artystyczny puls - Porównania24

Porównania-mini

Czy widzie­li­ście już naszą nową wystawę? W Galerii TDK pre­zen­to­wane są prace uczest­ni­ków dorocz­nego kon­kursu „Porównania24”. Wystawa pre­zen­tuje doro­bek arty­styczny śro­do­wi­ska pla­stycz­nego zwią­za­nego z Ziemią Sandomierską.  Przypomnijmy: „Porównania” orga­ni­zo­wane są już od… 

Dalej

Porównania24 w Galerii TDK

Porównania-mini

Po raz kolejny możemy w Tarnobrzegu podzi­wiać prace uczest­ni­ków dorocz­nego kon­kursu „Porównania24”. Wystawa pre­zen­tuje doro­bek arty­styczny śro­do­wi­ska pla­stycz­nego zwią­za­nego z Ziemią Sandomierską.  „Porównania” orga­ni­zo­wane są już od 24 lat. Zawsze przy­świe­cał im… 

Dalej