Otwarcie wystawy i warsztaty scenograficzno-aktorskie

Tegorocznej, XXXVIII Barbórkowej Dramie Teatralnej  towa­rzy­szy wystawa pre­zen­tu­jąca doro­bek sce­no­gra­ficzny war­szaw­skiej artystki  - Barbary Gołaszewskiej. 24 listo­pada br. o godz. 11.00 odbyło się spo­tka­nie otwie­ra­jące wystawę, na któ­rym autorka  w for­mie warsz­ta­tów…

Dalej

„CAŁE ŻYCIE SŁUŻYŁEM PIĘKNU” 34 Barbórkowa Drama Teatralna 2011

„CAŁE ŻYCIE SŁUŻYŁEM PIĘKNU” KRZYSZTOF KOLBERGER (1950 – 2011) (ze zbio­rów Teatru naro­do­wego, Teatru Ateneum, Teatru Studio w Warszawie, Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach i Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, zbio­rów pry­wat­nych oraz Działu Dokumentacji… 

Dalej