"Gwałtu, co się dzieje" Teatr "Czwartek"

xxxix-bdt-logo2016-mini-103x150

39. Barbórkową Dramę Teatralną zakoń­czyło przed­sta­wie­nie "Gwałtu, co się dzieje" Teatru "Czwartek". 10 grud­nia akto­rzy zagrali kome­dię Aleksandra Fredry  przy szczel­nie wypeł­nio­nej widowni  i dłu­gich  owa­cjach.  Co by było, gdyby wła­dzę na… 

Dalej

I po feriach… (zdjęcia)

ferie mini

Jak spę­dzi­li­ście dwa tygo­dnie wolne od nauki? Dobrze się bawi­li­ście? Jeśli tak, to na pewno byli­ście w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Blisko pół tysiąca dzie­cia­ków odwie­dziło nas w tym cza­sie. Uczestniczyły w zaję­ciach, kon­cer­cie oraz… 

Dalej

Mąż umrze w Stalowej Woli (ale będzie mu lepiej)

Czwartek truteń mini

Teatr Czwartek kon­ty­nu­uje swoje tour­née po regio­nie ze spek­ta­klem “Mąż zmarł, ale już mu lepiej”. Tarnobrzescy akto­rzy tym razem pojadą do Stalowej Woli, gdzie w naj­bliż­szą nie­dzielę wystą­pią w tam­tej­szym Spółdzielczym Domu Kultury. Przypomnijmy,… 

Dalej

Sukces tarnobrzeskiego teatru w Mielcu

mini

Tarnobrzescy akto­rzy przed świę­tami byli na gościn­nych wystę­pach w Mielcu. Teatr Czwartek na sce­nie Samorządowego Centrum Kultury zapre­zen­to­wał swój spek­takl pt. “Mąż zmarł, ale już mu lepiej”. Tarnobrzeżan zapro­sił do Mielca… 

Dalej

Pracownia plastyczna "MALARNIA" - otwarta dla dorosłych

Zajęcia dla osób chcą­cych dosko­na­lić swoje umie­jęt­no­ści warsz­ta­towe w dzie­dzi­nie malar­stwa i rysunku. Tu, w wol­nym od pracy zawo­do­wej cza­sie, można roz­wi­jać ukryte uzdol­nie­nia, w kli­ma­cie twór­czych, kre­atyw­nych poszu­ki­wań. Zajęcia pro­wa­dzi Bożena Wójtowicz-Ślęzak 

Dalej

Nauka gry na gitarze, gitarze basowej i instrumentach klawiszowych

Podstawowym celem pro­wa­dzo­nych zajęć jest opa­no­wa­nie umie­jęt­no­ści gry na wymie­nio­nych instru­men­tach w stop­niu pod­sta­wo­wym i śred­nio zaawan­so­wa­nym. By nasza oferta nie koli­do­wała z pro­gra­mami nauki reali­zo­wa­nymi przez szkoły muzyczne, a raczej była uzu­peł­nie­niem tych… 

Dalej

Nauka gry na instrumentach - Informacje

Muzyczne zaję­cia dla instru­men­ta­li­stów: - gitara aku­styczna i elek­tryczna – poziom pod­sta­wowy - gitara basowa – poziom pod­sta­wowy i zaawan­so­wany - kon­tra­bas – poziom pod­sta­wowy Zajęcia mają za cel opa­no­wa­nie gry na… 

Dalej

TEATRZYK „MAGIK” 2015/2016

TEATRZYK „MAGIK” - zaję­cia odby­wają się w gru­pach wie­ko­wych: kl. I-III i IV-VI szkół pod­sta­wo­wych, raz w tygo­dniu. Dzieci uczą się świa­do­mo­ści ruchu, emi­sji głosu, pra­cują nad dyk­cją, odde­chem, inter­pre­ta­cją tek­stu. Zajęcia teatralne… 

Dalej

DZIECIĘCA PRACOWNIA PLASTYCZNA 2015/2016

PRACOWNIA PLASTYCZNA - dzieci pod­czas zajęć reali­zują swoje marze­nia i pasje, roz­wi­jają talent, poznają świat sztuki. W pra­cowni powstają rysunki, rzeźby, prace malar­skie oraz inne-wykonane roz­ma­itymi tech­ni­kami. Sposób pracy uczest­ni­ków zajęć nie… 

Dalej

TEATR DRAMATYCZNY 2015/2016

TEATR DRAMATYCZNY - Stwarza moż­li­wość roz­wi­ja­nia swo­ich zain­te­re­so­wań i pasji oso­bom doro­słym. Spotkania odby­wają się raz w tygo­dniu, w godzi­nach popo­łu­dnio­wych. Na zakoń­cze­nie roku arty­stycz­nego wysta­wiany jest spek­takl będący pod­su­mo­wa­niem rocz­nej pracy. Spotkanie orga­ni­za­cyjne: 17… 

Dalej