"Gwałtu, co się dzieje" Teatr "Czwartek"

xxxix-bdt-logo2016-mini-103x150

39. Barbórkową Dramę Teatralną zakoń­czyło przed­sta­wie­nie "Gwałtu, co się dzieje" Teatru "Czwartek". 10 grud­nia akto­rzy zagrali kome­dię Aleksandra Fredry  przy szczel­nie wypeł­nio­nej widowni  i dłu­gich  owa­cjach.  Co by było, gdyby wła­dzę na… 

Dalej

I po feriach… (zdjęcia)

ferie mini

Jak spę­dzi­li­ście dwa tygo­dnie wolne od nauki? Dobrze się bawi­li­ście? Jeśli tak, to na pewno byli­ście w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Blisko pół tysiąca dzie­cia­ków odwie­dziło nas w tym cza­sie. Uczestniczyły w zaję­ciach, kon­cer­cie oraz… 

Dalej

Mąż umrze w Stalowej Woli (ale będzie mu lepiej)

Czwartek truteń mini

Teatr Czwartek kon­ty­nu­uje swoje tour­née po regio­nie ze spek­ta­klem “Mąż zmarł, ale już mu lepiej”. Tarnobrzescy akto­rzy tym razem pojadą do Stalowej Woli, gdzie w naj­bliż­szą nie­dzielę wystą­pią w tam­tej­szym Spółdzielczym Domu Kultury. Przypomnijmy,… 

Dalej

Sukces tarnobrzeskiego teatru w Mielcu

mini

Tarnobrzescy akto­rzy przed świę­tami byli na gościn­nych wystę­pach w Mielcu. Teatr Czwartek na sce­nie Samorządowego Centrum Kultury zapre­zen­to­wał swój spek­takl pt. “Mąż zmarł, ale już mu lepiej”. Tarnobrzeżan zapro­sił do Mielca… 

Dalej

Pracownia plastyczna "MALARNIA" - otwarta dla dorosłych

Zajęcia dla osób chcą­cych dosko­na­lić swoje umie­jęt­no­ści warsz­ta­towe w dzie­dzi­nie malar­stwa i rysunku. Tu, w wol­nym od pracy zawo­do­wej cza­sie, można roz­wi­jać ukryte uzdol­nie­nia, w kli­ma­cie twór­czych, kre­atyw­nych poszu­ki­wań. Zajęcia pro­wa­dzi Bożena Wójtowicz-Ślęzak 

Dalej