I po feriach… (zdjęcia)

ferie mini

Jak spę­dzi­li­ście dwa tygo­dnie wolne od nauki? Dobrze się bawi­li­ście? Jeśli tak, to na pewno byli­ście w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Blisko pół tysiąca dzie­cia­ków odwie­dziło nas w tym cza­sie. Uczestniczyły w zaję­ciach, kon­cer­cie oraz… 

Dalej

Studio Tańca i Ruchu "FRAM" - Informacje

FRAM jest jedy­nym zespo­łem TDK o tak dłu­gim cza­sie nie­prze­rwa­nej pracy, naj­bar­dziej uty­tu­ło­wa­nym i uho­no­ro­wa­nym nagro­dami na ogól­no­pol­skich festi­wa­lach. FRAM to już marka; grupa roz­po­zna­walna, która wypra­co­wała swój cha­rak­ter i styl w pre­zen­ta­cjach sce­nicz­nych.…

Dalej