Klub Literacki "ATL" - o grupie

Młodzieżowy Klub Literacki "ATL" działa przy Tarnobrzeskim Domu Kultury od 1988 r. Należy do niego mło­dzież szkół gim­na­zjal­nych, ponad­gim­na­zjal­nych oraz stu­denci. Zadaniem klubu jest orga­ni­za­cja spo­tkań warsz­ta­tów lite­rac­kich, wie­czor­ków poetyc­kich,…

Dalej