Chórek "Łapu-Capu" - Informacje

Zajęcia prze­zna­czone są dla dzieci w wieku 7-13 lat. Umożliwiają roz­wi­ja­nie swo­ich umie­jęt­no­ści wokal­nych poprzez ćwi­cze­nia emi­syjne, ucze­nie się inter­pre­ta­cji pio­se­nek, zacho­wa­nia na sce­nie, pracy z mikro­fo­nem, śpiewu w zespole i solo. Chórek pra­cuje…

Dalej