I po feriach… (zdjęcia)

ferie mini

Jak spę­dzi­li­ście dwa tygo­dnie wolne od nauki? Dobrze się bawi­li­ście? Jeśli tak, to na pewno byli­ście w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Blisko pół tysiąca dzie­cia­ków odwie­dziło nas w tym cza­sie. Uczestniczyły w zaję­ciach, kon­cer­cie oraz… 

Dalej

Pracownia plastyczna "MALARNIA" - otwarta dla dorosłych

Zajęcia dla osób chcą­cych dosko­na­lić swoje umie­jęt­no­ści warsz­ta­towe w dzie­dzi­nie malar­stwa i rysunku. Tu, w wol­nym od pracy zawo­do­wej cza­sie, można roz­wi­jać ukryte uzdol­nie­nia, w kli­ma­cie twór­czych, kre­atyw­nych poszu­ki­wań. Zajęcia pro­wa­dzi Bożena Wójtowicz-Ślęzak 

Dalej

PRACOWNIA PLASTYCZNA „MALARNIA” 2015/2016

PRACOWNIA PLASTYCZNA „MALARNIA” - W pra­cowni zaję­cia pro­wa­dzone są w kil­ku­oso­bo­wych, gru­pach co daje moż­li­wość indy­wi­du­al­nej pracy z każ­dym uczest­ni­kiem, nie­za­leż­nie od stop­nia zaawan­so­wa­nia. Założenia pro­gra­mowe doty­czą szki­ców malar­skich i rysun­ko­wych (węgiel, ołó­wek, farby wodne),… 

Dalej

Pracownia Plastyczna "Malarnia" - Informacje

Pracownia - w for­mie warsz­ta­tów dla dzieci i mło­dzieży powstała w 1996 roku i rok­rocz­nie przyj­muje chęt­nych, zain­te­re­so­wa­nych twór­czą pracą, ćwi­cze­niem i dosko­na­le­niem tech­nik pla­stycz­nych. Zajęcia pro­wa­dzone są w pro­fe­sjo­nal­nej pra­cowni, w gru­pach wie­ko­wych kil­ku­oso­bo­wych - co… 

Dalej