Nauka gry na gitarze, gitarze basowej i instrumentach klawiszowych

Podstawowym celem pro­wa­dzo­nych zajęć jest opa­no­wa­nie umie­jęt­no­ści gry na wymie­nio­nych instru­men­tach w stop­niu pod­sta­wo­wym i śred­nio zaawan­so­wa­nym. By nasza oferta nie koli­do­wała z pro­gra­mami nauki reali­zo­wa­nymi przez szkoły muzyczne, a raczej była uzu­peł­nie­niem tych… 

Dalej

Nauka gry na instrumentach - Informacje

Muzyczne zaję­cia dla instru­men­ta­li­stów: - gitara aku­styczna i elek­tryczna – poziom pod­sta­wowy - gitara basowa – poziom pod­sta­wowy i zaawan­so­wany - kon­tra­bas – poziom pod­sta­wowy Zajęcia mają za cel opa­no­wa­nie gry na… 

Dalej