I po feriach… (zdjęcia)

ferie mini

Jak spę­dzi­li­ście dwa tygo­dnie wolne od nauki? Dobrze się bawi­li­ście? Jeśli tak, to na pewno byli­ście w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Blisko pół tysiąca dzie­cia­ków odwie­dziło nas w tym cza­sie. Uczestniczyły w zaję­ciach, kon­cer­cie oraz… 

Dalej

DZIECIĘCA PRACOWNIA PLASTYCZNA 2015/2016

PRACOWNIA PLASTYCZNA - dzieci pod­czas zajęć reali­zują swoje marze­nia i pasje, roz­wi­jają talent, poznają świat sztuki. W pra­cowni powstają rysunki, rzeźby, prace malar­skie oraz inne-wykonane roz­ma­itymi tech­ni­kami. Sposób pracy uczest­ni­ków zajęć nie… 

Dalej