Studio piosenki - Informacje

„Studio Piosenki” to zespół wokalny /osoby powy­żej 13-tu lat/ roz­wi­ja­jący bar­dziej zaawan­so­wane już umie­jęt­no­ści wyko­naw­cze. Zajęcia warsz­ta­towe sta­no­wią punkt wyj­ścia dla two­rze­nia reper­tu­aru obej­mu­ją­cego róż­no­rodne sty­li­styki i formy. Poszerzany jest rów­nież…

Dalej