"Gwałtu, co się dzieje" Teatr "Czwartek"

xxxix-bdt-logo2016-mini-103x150

39. Barbórkową Dramę Teatralną zakoń­czyło przed­sta­wie­nie "Gwałtu, co się dzieje" Teatru "Czwartek". 10 grud­nia akto­rzy zagrali kome­dię Aleksandra Fredry  przy szczel­nie wypeł­nio­nej widowni  i dłu­gich  owa­cjach.  Co by było, gdyby wła­dzę na… 

Dalej

I po feriach… (zdjęcia)

ferie mini

Jak spę­dzi­li­ście dwa tygo­dnie wolne od nauki? Dobrze się bawi­li­ście? Jeśli tak, to na pewno byli­ście w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Blisko pół tysiąca dzie­cia­ków odwie­dziło nas w tym cza­sie. Uczestniczyły w zaję­ciach, kon­cer­cie oraz… 

Dalej

Mąż umrze w Stalowej Woli (ale będzie mu lepiej)

Czwartek truteń mini

Teatr Czwartek kon­ty­nu­uje swoje tour­née po regio­nie ze spek­ta­klem “Mąż zmarł, ale już mu lepiej”. Tarnobrzescy akto­rzy tym razem pojadą do Stalowej Woli, gdzie w naj­bliż­szą nie­dzielę wystą­pią w tam­tej­szym Spółdzielczym Domu Kultury. Przypomnijmy,… 

Dalej

Sukces tarnobrzeskiego teatru w Mielcu

mini

Tarnobrzescy akto­rzy przed świę­tami byli na gościn­nych wystę­pach w Mielcu. Teatr Czwartek na sce­nie Samorządowego Centrum Kultury zapre­zen­to­wał swój spek­takl pt. “Mąż zmarł, ale już mu lepiej”. Tarnobrzeżan zapro­sił do Mielca… 

Dalej

TEATR DRAMATYCZNY 2015/2016

TEATR DRAMATYCZNY - Stwarza moż­li­wość roz­wi­ja­nia swo­ich zain­te­re­so­wań i pasji oso­bom doro­słym. Spotkania odby­wają się raz w tygo­dniu, w godzi­nach popo­łu­dnio­wych. Na zakoń­cze­nie roku arty­stycz­nego wysta­wiany jest spek­takl będący pod­su­mo­wa­niem rocz­nej pracy. Spotkanie orga­ni­za­cyjne: 17… 

Dalej

TEATR DRAMATYCZNY "Czwartek" - o zespole

Teatr „Czwartek” działa przy Tarnobrzeskim Domu Kultury od 2013 roku. Skupia w swoim skła­dzie osoby pra­cu­jące, senio­rów oraz stu­den­tów. Członkowie teatru, do chwili obec­nej, zre­ali­zo­wali dwa spek­ta­kle: 1. „Moralność Pani Dulskiej”… 

Dalej