I po feriach… (zdjęcia)

ferie mini

Jak spę­dzi­li­ście dwa tygo­dnie wolne od nauki? Dobrze się bawi­li­ście? Jeśli tak, to na pewno byli­ście w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Blisko pół tysiąca dzie­cia­ków odwie­dziło nas w tym cza­sie. Uczestniczyły w zaję­ciach, kon­cer­cie oraz… 

Dalej

TEATRZYK „MAGIK” 2015/2016

TEATRZYK „MAGIK” - zaję­cia odby­wają się w gru­pach wie­ko­wych: kl. I-III i IV-VI szkół pod­sta­wo­wych, raz w tygo­dniu. Dzieci uczą się świa­do­mo­ści ruchu, emi­sji głosu, pra­cują nad dyk­cją, odde­chem, inter­pre­ta­cją tek­stu. Zajęcia teatralne… 

Dalej

Teatrzyk Dziecięcy "Magik" - o zespole

Teatrzyk Dziecięcy „Magik” powstał w 2006 roku. Uczęszczają w nim dzieci z klas I–III i IV–VI szkół pod­sta­wo­wych. Zajęcia teatralne mają na celu kształ­to­wa­nie inte­lektu oraz wzbo­ga­ce­nie oso­bo­wo­ści dziecka poprzez obco­wa­nie ze sztuką. Uczestnictwo… 

Dalej