Ciekawa wystawa w Kielcach

Trzęślina modra, to trawa oso­bi­ście zebrana a potem użyta do stwo­rze­nia impo­nu­ją­cych insta­la­cji przez arty­stę, Mirosława Maszlankę. Efekt jego bene­dyk­tyń­skiej pracy pole­ga­ją­cej na lepie­niu trawy woskiem psz­cze­lim można oglą­dać w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach.

Nad stwo­rze­niem tej insta­la­cji arty­sta pra­co­wał pra­wie tydzień. Niestety, jego dzieła trwają tylko tyle ile wystawy, na któ­rych są poka­zy­wane. Potem pozo­stają zdję­cia i makiety. W BWA można obej­rzeć te impo­nu­jące insta­la­cje, które Maszlanko stwo­rzył w innych miej­scach. W piąt­kowy wie­czór otwarto także wystawę obiek­tów z wikliny – część to prace autor­skie dyplo­mo­wa­nego ple­cion­ka­rza, Stanisława Dziubaka, cześć powstała na warsz­ta­tach pro­wa­dzo­nych przez arty­stę na zewnątrz BWA. Trzecia wystawą, uzu­peł­nia­jącą te dwie, jest pre­zen­ta­cja gra­fik Anety Pliszki.

Info: http://www.echodnia.eu
foto: Krzysztof Krogulec

Brak możliwości komentowania