Galeria TDK

Galeria Tarnobrzeskiego Domu Kultury działa od 1977 roku. Jej idea i cha­rak­ter wpi­sują się w zada­nia reali­zo­wane przez Tarnobrzeski Dom Kultury, do któ­rych należy edu­ka­cja kul­tu­ralna dzieci i mło­dzieży oraz wycho­wa­nie przez sztukę.
W gale­rii przed­sta­wiany jest doro­bek arty­stów repre­zen­tu­ją­cych różne poko­le­nia i dzie­dziny sztuki (rysu­nek, malar­stwo, gra­fikę, rzeźbę, sztukę użyt­kową i ilu­stra­cję). Popularyzuje sztukę poprzez orga­ni­za­cję wystaw indy­wi­du­al­nych i zbio­ro­wych z myślą o dzie­ciach i doro­słych. Realizuje pro­gram edu­ka­cyjny poprzez orga­ni­za­cję spo­tkań z arty­stami, opro­wa­dza­nie z prze­wod­ni­kiem i warsz­taty towa­rzy­szące. Prezentuje rów­nież sztukę dzieci (wystawy pokon­kur­sowe, pre­zen­ta­cje pra­cowni pla­stycz­nych, szkół), współ­pra­cuje z insty­tu­cjami kul­tury (muzea, gale­rie, teatry, wydaw­nic­twa).

 

Brak możliwości komentowania