Jolanta Dąbrowska - Iskra MALARSTWO I GOBELINY

Iskra-zaprosz.

Wystawa czynna: 8 maja - 7 czerwca 2017r., Galeria TDK. 
Zapraszamy.

Jolanta Dąbrowska - Iskra iskra

Urodzona w Bielawie na Dolnym Śląsku.
Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Sędziszowie Małopolskim. Pracowała w Fabryce Firanek Wisan w Skopaniu, począt­kowo jako pro­jek­tant wzo­rów a po kilku latach jako kie­row­nik Działu Wzornictwa. Rozpoczęła stu­dia  na ASP w Łodzi  na Wydziale Tkaniny i  Ubioru w pra­cowni pro­jek­to­wej dywa­nów i tka­niny arty­stycz­nej u prof. Mariusza Kowalskiego  i prof. Jolanty Rudzkiej Habisiak, oraz w pra­cowni malar­skiej  prof. Andrzeja Gieragi. Dotychczas pre­zen­to­wała swoje prace  w Tarnobrzegu, jego oko­li­cach oraz  w Łodzi i  Warszawie. Uczestniczyła w licz­nych ple­ne­rach malar­skich. Malarstwo i tkac­two to dzie­dziny sztuki które sta­no­wiły jed­no­cze­śnie drogę zawo­dową autorki  i pie­lę­gno­wane od lat hobby. Od kilku mie­sięcy prze­bywa na eme­ry­tu­rze co sprzyja swo­bo­dzie i nie­za­leż­no­ści, bez któ­rych trudno o reali­za­cje twór­czej pasji.

Na wysta­wie w Galerii TDK pre­zen­to­wane są  prace powstałe w  ostat­nim  okre­sie, wiele z nich zostało zapre­zen­to­wa­nych po raz pierw­szy.

Nagrody i ple­nery

  • 1987 i 1988  - l nagrody  -  Najlepiej opra­co­wany wzór wyro­bów wnę­trzo­wych Łodź COBR
  • 1988 - II  nagroda - w kon­kur­sie ogól­no­kra­jo­wym ,,Wzornictwo to nasz atut” Centrum Wzornictwa Przemysłowego Warszawa
  • 1989 - III nagroda  naj­le­piej opra­co­wany wzór wyro­bów wnę­trzo­wych COBR Łódź

Uczestnictwo w Plenerach: Ożarów, Chobrzany, Batorz, Załęcze  Wielkie, Zaniemyśl, Koronowo.

Wystawy: Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Gorzyce, Pińczów, Chobrzany, Ożarów, Batorz, Zaniemyśl, Załęcze Wielkie, Koronowo, Łódź, Warszawa.

komi­sarz wystawy:  Elżbieta Miśkiewicz- Zamojska

Info i foto: ofi­cjalny pro­fil Jolanta Dąbrowska Iskra

Brak możliwości komentowania