Niezwykły pokaz iluzji w TDK.

20 lipca 2017 r., o godz. 11.00 w ramach akcji „Lato w Mieście”
zacza­ro­wał Nas swo­imi sztucz­kami ilu­zjo­ni­sta Domino-Magic.

DOMINO MAGIC Magik dzięki zapre­zen­to­wa­nym sztucz­kom prze­niósł dzieci w świat wyobraźni, ilu­zji i zabawy. Dzieci miały moż­li­wość prze­ży­cia cze­goś nie­zwy­kłego i  magicz­nego. Artysta zadbał rów­nież o to, żeby wszyst­kie dzieci  bar­dzo aktyw­nie uczest­ni­czyły w przed­sta­wie­niu, poznały „tajem­ni­cze zaklę­cie”, a wielu odważ­nych ochot­ni­ków poma­gało czyn­nie  w przed­sta­wie­niu. Radosna forma prze­kazu w ryt­mie weso­łej muzyki, spra­wiła, że wszyst­kie dzieci  bawiły się dosko­nale.

Oto mała gale­ria zdjęć ...

Brak możliwości komentowania