Nowy sezon artystyczny 2016/2017 w Tarnobrzeskim Domu Kultury

Serdecznie zapra­szamy do zapo­zna­nia się z bogatą ofertą zajęć dla dzieci, mło­dzieży i doro­słych.
Z pew­no­ścią każdy znaj­dzie dla sie­bie coś inte­re­su­ją­cego.

Informacje i zapisy: 
Tarnobrzeski Dom Kultury - Dział Ruchu Amatorskiego,
ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg

tel.: 15 822 21 10 w. 24, 15 822 74 97
e-mail: ara@tdk.tarnobrzeg.pl
www.tdk.tarnobrzeg.pl

dzieci i młodzież:

WARSZTATY TEATRALNO - LOGOPEDYCZNE - dla dzieci w wieku 4-6 lat. odby­wają się raz w tygo­dniu. Podczas zajęć dzieci pra­cują nad poprawną wymową, odde­chem oraz dyk­cją. Zabawy i ćwi­cze­nia teatralno- logo­pe­dyczne pozwa­lają roz­wi­jać wyobraź­nię i kre­atyw­ność małego dziecka oraz zachę­cają do sys­te­ma­tycz­nych ćwi­czeń dyk­cyj­nych. Instruktor: Agnieszka Mroczka

zaję­cia: grupa począt­ku­jąca - wto­rek, godz. 15.30
grupa kon­ty­nu­ująca naukę - wto­rek, godz. 16.30

TEATRZYK "MAGIK" - zaję­cia odby­wają się w gru­pach wie­ko­wych: kl. I-III i IV-VI szkół pod­sta­wo­wych, raz w tygo­dniu. Dzieci uczą się świa­do­mo­ści ruchu, emi­sji głosu, pra­cują nad dyk­cją, odde­chem, inter­pre­ta­cją tek­stu. Zajęcia teatralne poma­gają prze­ła­my­wać leki, roz­wi­jać wyobraź­nię, inte­lekt, kształ­tują i pie­lę­gnują poprawną mowę, budują poczu­cie wła­snej oso­bo­wo­ści. Teatr uczy zaan­ga­żo­wa­nia w dzia­ła­nie, moty­wa­cji, poka­zuje naj­młod­szym, że wspa­niały efekt koń­cowy składa się z pomy­słów i pracy wielu ludzi. Finałem zajęć jest pre­zen­ta­cja spek­ta­klu.

Instruktor: Agnieszka Mroczka
zaję­cia: grupa I /kl.I-III/ - czwartki, godz. 16.30
grupa II/ klasy IV-VI/ - czwartki, godz. 17.30

PRACOWNIA PLASTYCZNA - dzieci pod­czas zajęć reali­zują swoje marze­nia i pasje, roz­wi­jają talent, poznają świat sztuki. W pra­cowni powstają rysunki, rzeźby, prace malar­skie oraz inne - wyko­nane roz­ma­itymi tech­ni­kami. Sposób pracy uczest­ni­ków zajęć nie jest przy­tło­czony sche­ma­tami i ogra­ni­cze­niami, panuje pełna swo­boda w wyra­ża­niu sie­bie. Plastyka jest jedną z pod­sta­wo­wych form eks­pre­sji twór­czej, w któ­rej dziecko ma moż­li­wość wyra­ża­nia emo­cji i prze­żyć. Działania zostają pod­su­mo­wane wystawą prac w Galerii TDK, połą­czo­nej z uro­czy­stym wer­ni­sa­żem.

Instruktor: Elżbieta Miśkiewicz - Zamojska
zaję­cia:  ponie­działki, godz. 16.30

CHÓREK "ŁAPU-CAPU" - zaję­cia dla dzieci 6-12 lat. Uczestnicy poznają świat muzyki a w szcze­gól­no­ści pio­senki. Podczas zajęć dzieci kształ­tują wyobraź­nię muzyczną i roz­wi­jają umie­jęt­no­ści wokalne poprzez ćwi­cze­nia z zakresu emi­sji głosu, dyk­cji, inter­pre­ta­cji pio­senki. Udział w zaję­ciach roz­wija u dziecka wraż­li­wość muzyczną, wyobraź­nię, uczy popraw­nej wymowy, umie­jęt­no­ści wyra­ża­nia sie­bie oraz pracy w gru­pie.

Instruktor: Anna Pintal
zaję­cia: gr. I /dzieci do kl. IV/ - czwartki, godz. 16.00
gr. II - czwartki, godz. 17.30

NAUKA GRY NA INSTRUMENCIE KLAWISZOWYM - zaję­cia indy­wi­du­alne dla dzieci od 6 lat. Nauka na instru­men­tach: for­te­pian, key­bo­ard jest ide­al­nym spo­so­bem na ogólny roz­wój muzyczny, pozna­nie pod­sta­wo­wych zasad muzyki. Gra na instru­men­tach wyra­bia umie­jęt­no­ści sku­pie­nia i kon­cen­tra­cji, roz­wija pamięć słu­chową, wzro­kową, logiczną i zdol­no­ści manu­alne. Program i wybór lite­ra­tury muzycz­nej dosto­so­wany jest indy­wi­du­al­nie do stop­nia umie­jęt­no­ści ucznia. Ilość miejsc ogra­ni­czona.

Instruktor: Anna Pintal
zaję­cia według  indy­wi­du­al­nego har­mo­no­gramu 

PRACOWNIA PLASTYCZNA "MALARNIA" W pra­cowni zaję­cia pro­wa­dzone są w kil­ku­oso­bo­wych, gru­pach co daje moż­li­wość indy­wi­du­al­nej pracy z każ­dym uczest­ni­kiem, nie­za­leż­nie od stop­nia zaawan­so­wa­nia. Założenia pro­gra­mowe doty­czą szki­ców malar­skich i rysun­ko­wych (węgiel, ołó­wek, farby wodne), prac stu­dyj­nych (opra­co­wa­nie detali, fak­tur, kom­po­zy­cji obrazu, per­spek­tywy, świa­tło­cie­nia). Tematy to mar­twa natura, postać, por­tret, archi­tek­tura. Zajęcia pozwa­lają mło­dzieży odkry­wać i roz­wi­jać twór­czą kre­ację, dosko­na­lić warsz­tat zarówno dla samo­kształ­ce­nia, jak i do zawo­do­wego wyko­rzy­sta­nia uzdol­nień arty­stycz­nych.

Instruktor: art. pla­styk Bożena Wójtowicz-Ślęzak
zaję­cia:  środy, godz. 15.00

STUDIO PIOSENKI Osoby od 13-tu lat roz­wi­ja­jący bar­dziej zaawan­so­wane umie­jęt­no­ści wyko­naw­cze. Zajęcia warsz­ta­towe sta­no­wią punkt wyj­ścia dla opa­no­wa­nia reper­tu­aru obej­mu­ją­cego róż­no­rodne sty­li­styki i formy. Istnieje moż­li­wość pracy nad reper­tu­arem autor­skim.

Instruktor: Anna Pintal
zaję­cia według indy­wi­du­al­nego har­mo­no­gramu 

MŁODZIEŻOWY KLUB LITERACKI Młodzież szkół gim­na­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych zapra­szamy do wspól­nej dys­ku­sji o poezji, pro­zie, do pre­zen­ta­cji swo­ich wła­snych prób lite­rac­kich.

Instruktor: dr Sylwester Łysiak

MŁODZIEŻOWY TEATR AMATORSKI Zapraszamy mło­dzież, która w gru­pach pra­cuje nad dyk­cją, mową ciała, pre­zen­ta­cją sce­niczną, przy­go­to­wuje spek­takl teatralny oparty o sce­na­riusz z pol­skiej, lub świa­to­wej lite­ra­tury dra­ma­tycz­nej. Spotkania każ­dej grupy odby­wają się raz w tygo­dniu.

Instruktor: dr Sylwester Łysiak
zaję­cia, ucznio­wie gim­na­zjum - wtorki, godz. 15.30
ucznio­wie szkół ponad­gim­na­zjal­nych - czwartki, godz. 15.00

KURS KOMPUTEROWY - MUZYKA Kurs doty­czy wąskiego zakresu zasto­so­wań kom­pu­tera, jak: reali­za­cja nagrań dźwię­ko­wych, edy­cja dźwięku, zapo­zna­nie się z przo­du­ją­cymi pro­gra­mami muzycz­nymi, kom­po­zy­cja i aran­ża­cja utwo­rów. Adresowany jest do osób pra­gną­cych roz­po­cząć dzia­łal­ność tego rodzaju lub zawo­dowo zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią muzyczną: twór­ców, instruk­to­rów muzycz­nych itp. Wiek uczest­ni­ków - powy­żej 16 lat.

Instruktor: Marian Zych

ZESPÓŁ TANECZNY "FRAM" powstał w1985 r. Zajęcia dla dzieci i mło­dzieży od 3 do 19 lat odby­wają się w ponie­działki, wtorki, środy i piątki. Zajęcia w gru­pach wie­ko­wych dwa razy w tygo­dniu. Zapisy od 1 wrze­śnia 2015 r. w dni zajęć

studenci, dorośli:

TEATR DRAMATYCZNY "CZWARTEK" Stwarza moż­li­wość roz­wi­ja­nia swo­ich zain­te­re­so­wań i pasji oso­bom doro­słym. Spotkania  odby­wają się raz w tygo­dniu, w godzi­nach popo­łu­dnio­wych. Na zakoń­cze­nie roku arty­stycz­nego wysta­wiany jest spek­takl będący pod­su­mo­wa­niem rocz­nej pracy.

Instruktor: dr Sylwester Łysiak
spo­tka­nia:  czwartki, godz. 17.00

PRACOWNIA PLASTYCZNA "MALARNIA" - OTWARTA DLA DOROSŁYCH W pro­gra­mie pra­cowni znaj­dują się: ćwi­cze­nia malar­skie w tech­ni­kach wod­nych i olej­nych, rysu­nek odręczny i tech­niki mie­szane. Zajęcia raz w tygo­dniu.

Instruktor: art. pla­styk Bożena Wójtowicz-Ślęzak
spo­tka­nia:  środy, godz. 17.00

CHÓR KAMERALNY Jeśli lubisz śpie­wać - zapra­szamy. Nie trzeba znać nut. Można nauczyć się pra­wi­dło­wej emi­sji głosu i zespo­ło­wego muzy­ko­wa­nia. Konieczny jest zapał i słuch muzyczny.

Instruktor: Mariusz Ryś
spo­tka­nie orga­ni­za­cyjne: 6 paź­dzier­nika 2015 r. wto­rek, godz. 19.00

MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA Młodzież i doro­śli. Nauka gry na instru­men­tach dętych.  Dziewczęta zapra­szamy do marszowo-tanecznej grupy Tamburetek. Zajęcia raz w tygo­dniu. Orkiestra - ponie­działki,  Tamburetki - piątki. Zapisy       w cza­sie prób.

zajęcia całoroczne:

dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych - klas szkol­nych.  Zapraszamy klasy wraz z peda­go­gami.

EDUKACJA MUZYCZNA Tarnobrzeski Dom Kultury przy współ­pracy Filharmonii Narodowej w Warszawie zapra­sza w roku szkol­nym 2015/2016 zor­ga­ni­zo­wane grupy uczniów szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjal­nych i ponad­gi­na­zjal­nych na cykl audy­cji umu­zy­kal­nia­ją­cych pn. "Spotkania z muzyką". Koncerty edu­ka­cyjne wyko­ny­wane przez arty­stów Filharmonii Narodowej zna­ko­mi­cie uzu­peł­niają wie­dzę nabytą w szkole. Każdy kon­cert trwa 45 minut i jest opa­trzony komen­ta­rzem dosto­so­wa­nym do wieku uczniów. Prezentowana jest muzyka pol­ska oraz innych regio­nów świata, ucznio­wie zapo­zna­wani są z pod­sta­wo­wymi wia­do­mo­ściami z zakresu histo­rii muzyki, bio­gra­fii wybit­nych kom­po­zy­to­rów, form muzycz­nych, budowy i tech­niki gry na instru­men­tach muzycz­nych. Na każdy mie­siąc roku szkol­nego przy­pada jeden kon­cert - w środę o godz. 9.50. Serdecznie zapra­szamy do sko­rzy­sta­nia z nie­po­wta­rzal­nej oka­zji obco­wa­nia z muzyką wiel­kich mistrzów wyko­ny­waną na żywo przez zna­ko­mi­tych arty­stów.

WYSTAWY Programując orga­ni­zo­wane wystawy  uwzględ­niane są cykliczne formy m.in. Barbórkowa Drama Teatralna, Dzień Teatru, Satyrblues, kon­kursy, ple­nery, jubi­le­usze i spo­tka­nia oko­licz­no­ściowe. Przy orga­ni­zo­wa­niu wystaw współ­pra­cu­jemy m.in. z archi­wami teatrów sto­łecz­nych, Biurem Wystaw Artystycznych w Sandomierzu, Rzeszowie i Kielcach, Galeriami Sztuki, wydaw­nic­twami i ośrod­kami kul­tury w kraju. Co roku orga­ni­zu­jemy rów­nież kilka wystaw autor­skich pro­mu­ją­cych różne formy sztuk pla­stycz­nych, oraz wystawy pokon­kur­sowe i pople­ne­rowe.

WARSZTATY cało­roczne lub jed­no­ra­zowe: pla­styczne, teatralne, muzyczne i taneczne
W ramach dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej reali­zu­jemy corocz­nie kil­ka­dzie­siąt imprez arty­stycz­nych, oświa­to­wych i roz­ryw­ko­wych o zasięgu miej­skim, ogól­no­pol­skim i mię­dzy­na­ro­do­wym.

Tarnobrzeski Dom Kultury orga­ni­zuje kon­kursy, prze­glądy, imprezy i wystawy upo­wszech­nia­jące zarówno sztukę pro­fe­sjo­nalną jak i ama­tor­ski ruch arty­styczny. Powyższe dzia­ła­nia są inspi­ra­cją i moty­wa­cją do pracy zespo­łów arty­stycz­nych. Współpracujemy ze szko­łami, sto­wa­rzy­sze­niami, insty­tu­cjami arty­stycz­nymi kra­jo­wymi, zagra­nicz­nymi i ponad 70 domami i ośrod­kami kul­tury na tere­nie Polski. Ważną sferą naszej dzia­łal­no­ści jest świad­czona przez doświad­czoną, zaan­ga­żo­waną w upo­wszech­nia­nie sztuki kadrę instruk­tor­ską, pomoc mery­to­ryczna w zakre­sie kon­sul­ta­cji pracy grup i zespo­łów arty­stycz­nych, udziału w jury kon­kur­sów i w orga­ni­za­cji imprez.

Kino „Wisła” Tarnobrzeskiego Domu Kultury w 2012 r. zostało wypo­sa­żone w nowo­cze­sny pro­jek­tor cyfrowy do wyświe­tla­nia fil­mów 3D, umoż­li­wia­jący pre­zen­ta­cję dorobku świa­to­wej kine­ma­to­gra­fii i pro­jek­cje fil­mów pre­mie­ro­wych. Kino „Wisła” TDK należy do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych i Kin Cyfrowych, reali­zuje cele zwią­zane z upo­wszech­nia­niem kul­tury fil­mo­wej poprzez pre­zen­ta­cje fil­mów o wyso­kich walo­rach arty­stycz­nych i pro­wa­dzi dzia­łal­ność edu­ka­cyjną mło­dego widza. Organizuje dopo­łu­dniowe pro­jek­cje fil­mów dla dzieci z przed­szkoli i uczniów szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych. Partnerzy kina: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Filmoteka Narodowa, Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych, Kinads.

Tarnobrzeski Dom Kultury świad­czy usługi w zakre­sie wynajmu sal, sprzętu nagła­śnia­ją­cego i oświe­tle­nio­wego oraz pla­ka­to­wa­nia.

Brak możliwości komentowania