Werdykt Komisji Artystycznej 22. Konkursu Piosenki "WYGRAJ SUKCES"

PROTOKÓŁ z obrad Jury 22 Konkursu Piosenki  "Wygraj Sukces" JURY W SKŁADZIE: dr KRZYSZTOF HEERING muzyk, kom­po­zy­tor, wykła­dowca Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie  ANETA FIGIEL kom­po­zy­torka, autorka tek­stów, tre­ner wokalny, artystka, współ­pra­cuje…

Dalej

Zapraszamy do Galerii TDK na wystawy fotografii Bogdana Myśliwca i Jana Chmielowca.

Bogdan Myśliwiec Fotoreporter dzien­ni­ków „Echo Dnia”, a obec­nie „Super Nowości”, autor wielu wystaw foto­gra­ficz­nych o tema­tyce spo­łecz­nej, kul­tu­ral­nej i przy­rod­ni­czej, obser­wa­tor życia spo­łecz­nego, doku­men­ta­li­sta naj­waż­niej­szych wyda­rzeń spor­to­wych, kul­tu­ral­nych i reli­gij­nych w regio­nie. Jest także zdo­bywcą…

Dalej

Dzień Mamy i Dzień Dziecka w kinie Wisła

_1040554mimi

Kino Wisła spe­cjal­nie na Dzień Mamy oraz Dzień Dziecka przy­go­to­wało spe­cjalny reper­tuar. Od 26 maja do 6 czerwca odbyły się pokazy fil­mów z nie­spo­dzian­kami. Nie zabrak­nie ani­mo­wa­nego filmu "Smerfy 3", oraz kome­dii…

Dalej

ODZNACZENI PRACOWNICY TARNOBRZESKIEGO DOMU KULTURY

Odznaka-mini

Dyrek­tor Tarnobrzeskiego Domu Kultury Piotr Markut i główny instruk­tor TDK Sylwester Łysiak zostali odzna­czeni przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Odznakę w imie­niu Ministra wrę­czyli Prezydent Miasta Tarnobrzega Grzegorz… 

Dalej