Podsumowanie roku artystycznego Teatrzyku „MAGIK” i Warsztatów teatralno – logopedycznych

Rok arty­styczny 2016/2017 już za nami.

W dniach 9 i 10 oraz 13 czerwca 2017roku  w Tarnobrzeskim Domu Kultury  odbyły się pre­miery spek­ta­kli dzie­cię­cych grup teatral­nych.

9 czerwca 2017r.  swoją pre­mierę miał spek­takl pt: „Śnieżka…”  w wyko­na­niu dzieci z II grupy teatrzyku MAGIK. Ta znana i lubiana bajka w odmie­nio­nej nieco for­mie, spo­tkała się o ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem nie tylko naj­młod­szych widzów.  Losy dobrej i pięk­nej, lecz nie­stety znie­na­wi­dzo­nej przez złą maco­chę Śnieżki oraz weso­łych kra­snali i innych postaci baj­ko­wych, spo­ty­ka­nych przez Śnieżkę, dostar­czyły dzie­ciom nie­za­po­mnia­nych emo­cji.

10 czerwca 2017r. na sce­nie Sali Kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury widzo­wie obej­rzeli  spek­takl pt: „Bajka o dwóch kró­le­stwach” w wyko­na­niu dzieci z I grupy teatrzyku MAGIK.  Dwa różne od sie­bie światy, kró­le­stwo ognia i kró­le­stwo wody, łączy wspólna sprawa. Czy wspól­nymi siłami uda im się poko­nać prze­ciw­no­ści?  Widzowie prze­ko­nali się, że histo­ria ta, zakoń­czyła się szczę­śli­wie. Dzieci z teatrzyku zna­ko­mi­cie oddały cha­rak­ter poszcze­gól­nych postaci udo­wad­nia­jąc tym samym, że przy­jaźń i miłość mogą poko­nać zastałe kon­flikty i róż­nice.

13 czerwca 2017r. naj­młod­sze dzieci (5,6 lat) z I i II grupy  warsz­ta­tów teatralno – logo­pe­dycz­nych wystą­piły w insce­ni­za­cji pt: „Spotkanie z porami roku”. Kolorowe kostiumy i barwna sce­no­gra­fia spra­wiły, że dzieci wesoło bawiły się recy­tu­jąc wier­szyki o porach roku.

Brak możliwości komentowania