Rodzinne Wakacyjne Warsztaty Produkcji Papieru Czerpanego

8 lipca 2017 r., w Tarnobrzeskiem Domu Kultury w ramach akcji „Lato w Mieście” odbyły się  Rodzinne Wakacyjne Warsztaty Produkcji Papieru Czerpanego. W warsz­ta­tach uczest­ni­czyły dzieci, rodzice oraz dziad­ko­wie.

Warsztaty pro­wa­dziła Joanna Kurkiewicz, na co dzień pro­wa­dząca pra­cow­nię papieru w Instytucie Dizajnu w Kielcach. Zdradziła tech­niki pro­duk­cji papieru, zasko­czyła wszyst­kich przy­go­to­wu­jąc papier o smaku .... mięty, melisy, kur­kumy i bła­wat­ków. Podczas warsz­ta­tów każdy wyko­nał swoją wła­sną kartkę papieru. Początkowo jed­no­litą kolo­ry­stycz­nie, póź­niej w miarę naby­wa­nia spraw­no­ści zin­dy­wi­du­ali­zo­waną, w for­mie  mie­szanki sma­ków i kolo­rów. Uczestniczy świet­nie się bawili two­rząc papier który każdy mógł zabrać ze sobą do domu.

koor­dy­na­tor warsztatów- Elżbieta Miśkiewicz-Zamojska

_DSC0090

Brak możliwości komentowania