Tarnobrzeski Dom Kultury zapra­sza dzieci, mło­dzież
i doro­słych na zaję­cia w sezo­nie arty­stycz­nym 2017/2018

Całoroczne spo­tka­nia w Tarnobrzeskim Domu Kultury są oka­zją do odkry­wa­nia talen­tów, roz­woju wła­snych pasji i zain­te­re­so­wań. Wzbogacają oso­bo­wość i przy­go­to­wują do aktyw­nego uczest­nic­twa w kul­tu­rze. Przyjazna atmos­fera i indy­wi­du­alne podej­ście wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry pozwa­lają na efek­tywne i miłe spę­dze­nie czasu wol­nego.

Sezon artystyczny - oferta 2017-2018


DZIECIĘCA PRACOWNIA PLASTYCZNA 
Poznajemy świat sztuki, warsz­tat arty­sty, eks­pe­ry­men­tu­jemy z tech­ni­kami, reali­zu­jemy spon­ta­niczny pro­ces two­rze­nia. Efekty cało­rocz­nej pracy znajda się na uro­czy­ście otwar­tej wysta­wie w Galerii TDK.

Instruktor: Elżbieta Miśkiewicz -Zamojska
Spotkanie orga­ni­za­cyjne 18 wrze­śnia 2017r., godz. 16.30

1_DSC0029 4_DSC0048 5_DSC0069 2_DSC0035


PRACOWNIA PLASTYCZNA – młodzież

Zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Dla uczestników zajęć przygotowane są sztalugi, podobrazia rysunkowe i malarskie, oraz konieczne rekwizyty plastyczne.  Program zajęć obejmuje min.  ćwiczenia z zakresu kompozycji i organizacji pola obrazowego, jako punktu wyjścia do samodzielnych propozycji i koncepcji artystycznych. Posługując się podstawowymi środkami wyrazu artystycznego: ołówkiem, farbą plakatową i  akwarelową, pastelą olejną i  suchą, uczestnicy zajęć będą kształtować wrażliwość i otwartość na otaczającą ich rzeczywistość. Umiejętności warsztatowe które opanują, zapewnią konieczną swobodę twórczą, i  pozwolą młodzieży na realizację swoich praktycznych zamierzeń i projektów.

Zajęcia prowadzi Grzegorz Gerba
Spotkanie organizacyjne: 27 września 2017 r., godz. 16.00


CHÓREK „ŁAPU-CAPU”  dzieci 7 – 13 lat
Uczestnicy poznają świat muzyki i pio­senki. Podczas zajęć dzieci kształ­tują wyobraź­nię muzyczną, uczą się pod­staw śpiewu i inter­pre­ta­cji pio­se­nek. Muszą się nauczyć także pracy w gru­pie. Pracują z mikro­fo­nem i z wyko­rzy­sta­niem pro­fe­sjo­nal­nych pod­kła­dów muzycz­nych. Program jest dosto­so­wany do wieku i moż­li­wo­ści uczest­ni­ków. Udział w zaję­ciach roz­wija wraż­li­wość muzyczną, wyobraź­nię, umie­jęt­no­ści wyra­ża­nia sie­bie. Istotnym ele­men­tem zajęć jest przy­go­to­wa­nie chórku do pre­zen­ta­cji na sce­nie.

Instruktor: Anna Pintal
Spotkanie orga­ni­za­cyjne 15 wrze­śnia 2017r., godz. 16.00

łapu1 CHÓREK 2 CHÓREK


STUDIO PIOSENKI  mło­dzież od 14 lat
Uczestnicy roz­winą swoje umie­jęt­no­ści wokalne. W cza­sie zajęć będzie można nauczyć się jak inter­pre­to­wać pio­senkę poprzez prace nad tek­stem, into­na­cją i fra­zo­wa­niem, dosko­na­lić swój warsz­tat poprzez ćwi­cze­nia emi­syjne, arty­ku­la­cyjne, odde­chowe, dyk­cyjne.  Zajęcia warsz­ta­towe sta­no­wią punkt wyj­ścia dla opa­no­wa­nia reper­tu­aru obej­mu­ją­cego róż­no­rodne sty­li­styki i formy. Stopniowo mło­dzi woka­li­ści będą przy­go­to­wy­wać się do wystę­pów na sce­nie.

Instruktor: Anna Pintal
Spotkanie orga­ni­za­cyjne 15 wrze­śnia 2017r., godz. 17.00

STUDIO PIOSENKI tdk


NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH KLAWISZIWYCH
To podróż w nie­znane, w świat dźwię­ków i wyobraźni. Wszechstronny roz­wój, nauka sku­pie­nia, wytrwa­ło­ści i dąże­nia do celu. Program zajęć jest dopa­so­wany do moż­li­wo­ści i poziomu zaawan­so­wa­nia uczest­nika: mate­riały, metody pracy i ćwi­cze­nia dobie­rane są zawsze indy­wi­du­al­nie.Zajęcia wg indy­wi­du­al­nego har­mo­no­gramu. Ilość miejsc ogra­ni­czona

Instruktor: Anna Pintal
Spotkanie orga­ni­za­cyjne 19 wrze­śnia 2017r., godz. 16.00


TEATRZYK PRZEDSZKOLAKA  dzieci 5 – 6 lat

Całoroczne warsz­taty teatralne z ele­men­tami logo­pe­dii arty­stycz­nej. Dzieci poprzez zabawy teatralne roz­wi­jają wyobraź­nię, dosko­nalą mowę, pra­cują nad pra­wi­dło­wym odde­chem, nabie­rają pew­no­ści sie­bie. Zabawy w teatr odgry­wają dużą rolę w roz­wi­ja­niu zdol­no­ści myśle­nia i mowy, a także twór­czej wyobraźni i fan­ta­zji.

Instruktor: Agnieszka Mroczka
Spotkanie orga­ni­za­cyjne  13 wrze­śnia 2017r., godz.16.00

TEATRZYK PRZEDSZKOLAKA


TEATRZYK MAGIK  dzieci 7 -13 lat
Uczestnicy zajęć teatral­nych poznają warsz­tat aktor­ski oraz tech­niki pra­wi­dło­wej recy­ta­cji. roz­wi­jają wyobraź­nię, a przede wszyst­kim dobrze się bawią. Dzieci ćwi­cząc, uczą się wyra­żać  emo­cje w for­mie  gestów, ruchów i mimiki.

Instruktor: Agnieszka Mroczka
Spotkanie orga­ni­za­cyjne  13 wrze­śnia 2017 r., godz.17.00

DSC09770 DSC09774 20150908122230168_0001


MŁODZIEŻOWY TEATR AMATORSKI  mło­dzież od 14 lat
Młodzież  pod­czas zajęć ćwi­czy emi­sję głosu, kul­turę żywego słowa, gest i ruch sce­niczny, impro­wi­za­cję teatralną, roz­wija wyobraź­nię twór­czą, pra­cuje nad komu­ni­ka­cją wer­balną i poza­wer­balną. Efektem cało­rocz­nej pracy jest przy­go­to­wa­nie przed­sta­wie­nia teatral­nego oraz jego pre­zen­ta­cja sce­niczna dla szer­szej publicz­no­ści w Tarnobrzeskim Domu Kultury.

Instruktor: dr Sylwester Łysiak.
Spotkanie Organizacyjne  19 wrze­śnia 2017r., godz. 17.00

_DSC0305 _DSC0301 _DSC0329


TEATR CZWARTEK doro­śli
Podczas spo­tkań uczest­nicy roz­wi­jają swoje  pasje teatralne, pra­cu­jąc nad dyk­cją, gestem i ruchem sce­nicz­nym, budo­wa­niem  sytu­acji dia­lo­go­wych. W trak­cie cało­rocz­nej pracy grupa reali­zuje  spek­takl teatralny i pre­zen­tuje go na sce­nie Tarnobrzeskiego Domu Kultury oraz w oko­licz­nych, zaprzy­jaź­nio­nych ośrod­kach. kul­tury.

Instruktor: dr Sylwester Łysiak

DSC_0761 DSC_0794 - gwałtu DSC_0951 gwałtu


NAUKA GRY NA GITARZE I KONTRABASIE – mło­dzież powy­żej 13 lat
Muzyczne zaję­cia dla instru­men­ta­li­stów:
– gitara aku­styczna i elek­tryczna – poziom pod­sta­wowy
– gitara basowa – poziom pod­sta­wowy i zaawan­so­wany
– kon­tra­bas – poziom pod­sta­wowy

Zajęcia mają za cel opa­no­wa­nie gry na wyżej wymie­nio­nych instru­men­tach w obrę­bie sty­li­styki roz­ryw­ko­wej, roc­ko­wej i jaz­zo­wej.
Umiejętności prak­tyczne uzu­peł­nione będą o wie­dzę z teo­rii muzyki: skale, har­mo­nia itp.

Instruktor: Marian Zych


MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA
Uczestnicy – dzieci, mło­dzież i doro­śli – zarówno ci, któ­rzy potra­fią grać na instru­men­tach i zamie­rzają roz­wi­jać swoje muzyczne pasje (lub zmie­nić instru­ment) oraz ci, któ­rzy chcie­liby roz­po­cząć przy­godę z muzyką i pod­jąć naukę pod kie­run­kiem wykwa­li­fi­ko­wa­nego instruk­tora.

Instruktor: Zenon Piekarz
Zapisy: w każdą środę wrze­śnia i paź­dzier­nika 2017 r.,  w Hali MOS i R w Tarnobrzegu, sala 123, godz. 16.00-17.00

1-DSC_1898 1-_DSC00121-1000x528 1-DSC_1973


TAMBURETKI
Uczestnicy – dziew­częta w wieku 12 – 18 lat, zaję­cia o cha­rak­te­rze mar­szowo – tanecz­nym, kształ­cące w uczest­nicz­kach poczu­cie rytmu, koor­dy­na­cję ruchową, umie­jęt­ność pracy w gru­pie, odpo­wie­dzial­ność.

Instruktor: Bożena Pandura
Zapisy: w każdy pią­tek wrze­śnia i paź­dzier­nika 2017 r.,  w Hali MOS i R w Tarnobrzegu, sala 123, godz. 15.30

1-DSC_1941 1-DSC_1947


ZESPÓŁ TANECZNY „FRAM” – dzieci  i mło­dzież 4 – 19 lat

Obecnie FRAM two­rzy 10 grup wie­ko­wych; są to dzieci i mło­dzież w wieku od 4 do 19 lat, w sumie ponad 200 osób. Kierownikiem arty­stycz­nym zespołu jest Dariusz Chmielowiec. Zajęcia z dziećmi pro­wa­dzą:  Agnieszka Wojciechowska i Katarzyna Serafin. Zajęcia w gru­pach wie­ko­wych dwa razy w tygo­dniu.

Zapisy od 4 wrze­śnia 2017 r., w cza­sie zajęć (ponie­dzia­łek, wto­rek, środa, pią­tek) w godz. 16.00 – 20.00

  FR1 FR2 Fram krzyk-4