Zapraszamy na FINAŁ XV KONKURSU RECYTATORSKIEGO "DZIECIĘCE INTERPRETACJE"

Finał XV Edycji Konkursu Recytatorskiego „ Dziecięce Interpretacje”
1 kwiet­nia 2017 r. (sobota),  godz. 10.00  - TDK sala kame­ralna
W finale wezmą udział naj­lepsi recy­ta­to­rzy nomi­no­wani do tego etapu z eli­mi­na­cji wstęp­nych, które odbyły się w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli i Tarnobrzeskim Domu Kultury.
Dzieci zapre­zen­tują wier­sze w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych: klasy I - III i IV - VI szkół pod­sta­wo­wych.
Prezentacje zostaną oce­nione przez komi­sję arty­styczną, która naj­lep­szym recy­ta­to­rom  przy­zna nagrody i wyróż­nie­nia.
Zapraszamy dzieci, rodzi­ców i opie­ku­nów do Tarnobrzeskiego Domu Kultury.

 

dzie.interp. zapr. 2017-finał

Brak możliwości komentowania