Zapraszamy na Rodzinne Wakacyjne Warsztaty Produkcji Papieru Czerpanego.

Podczas  warsz­ta­tów  uczest­nicy dowie­dzą się z czego powstaje papier, jaka jest histo­ria jego pro­duk­cji, a także do czego sto­suje się go obec­nie. Każdy będzie miał oka­zję wła­sno­ręcz­nie wyko­nać kartki  z cha­rak­te­ry­styczną nie­równą kra­wę­dzią i poznać arkana tra­dy­cyj­nej tech­niki czer­pa­nia papieru.

Brak możliwości komentowania