PROTOKÓŁ Z PRACY KOMISJI ARTYSTYCZNEJ
XII Edycji Konkursu
„Tradycyjne Obrzędy Polskie – Wielkanocny Konkurs Plastyczny

Komisja Artystyczna w skła­dzie :
Elżbieta Miśkiewicz – Zamojska – instruktor ds. pla­styki TDK , koordynator konkursu 
Beata Wianecka-Długoń – animator kultury, historyk sztuki  TDK
Stanisław Dziubak – arty­sta pla­styk TDK

Postanowiła przy­znać nastę­pu­jące nagrody :

1/ Emilia Bożek – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tarnobrzegu, opiekun artystyczny Pani Ewa Sowińska
2/ Barbara Ślęp – Dziecięca Pracownia Plastyczna TDK
3/ Oliwia Wójcik – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach,   opiekun artystyczny Pani Kinga Roszuk
4/ Agata Witkowska – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach, opiekun artystyczny Pani Kinga Roszuk
5/ Julia Chmielewska (dwie kartki) – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach, opiekun artystyczny Pani Kinga Roszuk
6/ Oliwia Burek – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach, opiekun artystyczny Pani Kinga Roszuk
7/ Zofia Mierzwa – Szkoła Podstawowa Nr 8, opiekun artystyczny Pani Aneta Majka

Komisja arty­styczna dzię­kuje auto­rom i opie­ku­nom arty­stycz­nym za udział w kon­kur­sie. Jednocześnie pra­gnie poin­for­mo­wać, iż kry­te­rium oceny była kre­atyw­ność auto­rów (pomy­sły dzieci wyni­ka­jący z ich natu­ral­nej wraż­li­wo­ści, spon­ta­nicz­no­ści, umie­jęt­no­ści pla­stycz­nych), samo­dziel­ność wyko­na­nych prac oraz ich walory este­tyczne (kolo­ry­styka i jed­no­litość stylistyczna).

Tarnobrzeg, 17 kwietnia 2019 r.

Fot. Beata Wianecka-Długoń

 

Wielkość czcionki