Pastele w ruch! Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Konkursie Plastycznym „Malujemy Pastelami”. Będzie to już 22. edycja. Do 9 kwietnia czekamy na Wasze prace interpretujące temat: „Świat abstrakcji” za pomocą technik pastelowych. Zasięg konkursu obejmuje województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody. Poniżej regulamin i karta do pobrania.

 

Patronat:

Okręg Rzeszowski Związku Polskich Artystów Plastyków,

Stowarzyszenie Pastelistów Polskich.

Patronat honorowy:

Prezydent Miasta Tarnobrzega.

 

DO POBRANIA:

Regulamin 22. Konkursu Plastycznego Malujemy Pastelami

Karta 22. Konkursu Plastycznego Malujemy Pastelami

.

.

22. EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Malujemy pastelami”

Organizator: Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu

Temat: ŚWIAT ABSTRAKCJI

1. Założeniem Konkursu jest interpretacja tematu ŚWIAT ABSTRAKCJI za pomocą technik pastelowych. Celem Konkursu jest rozwijanie wrażliwości estetycznej, indywidualnych zdolności twórczych oraz wyrażanie odczuć w formie plastycznej przez dzieci i młodzież.

2. Zasięg konkursu – województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie.

3. Technika: pastele suche, pastele olejne, techniki mieszane.

4. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół.

Kategorie wiekowe:
I kategoria: 8-12 lat,
II kategoria: 13-15 lat,
III kategoria: 16-19 lat.

5. Warunki uczestnictwa:
– Do konkursu uczestnicy zgłaszają 1 pracę o wymiarach: 50 cm x 70 cm, opisane na odwrocie (imię, nazwisko, kategoria wiekowa) i zabezpieczone przed uszkodzeniem. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenia prac powstałe w czasie transportu.
– Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza zgodę uczestnika i akceptację warunków regulaminu.
– Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi.
– Pracę, kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniami prosimy dostarczyć do Tarnobrzeskiego Domu Kultury, Dział Ruchu Amatorskiego lub wysłać z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „Malujemy pastelami” na adres: Tarnobrzeski Dom Kultury, ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg w terminie do 9 kwietnia 2021 r.

6. Wyłoniona przez Organizatora Komisja Konkursowa dokona oceny prac zgłoszonych do Konkursu.

Kryteria oceny:
• zgodność pracy z tematyką Konkursu,
• samodzielność i oryginalność wykonania pracy,
• kompozycja obrazu,
• operowanie światłocieniem,
• opracowanie detali,
• umiejętności plastyczne,
• walory estetyczne.

Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.

7. Rozstrzygnięcie konkursu, wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się 7 maja 2021 r. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe.

8. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii Tarnobrzeskiego Domu Kultury, która prezentowana będzie w dniach: 7 maja – 10 czerwca 2021 r.

9. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnej publikacji prac na wszystkich polach eksploatacji na zasadach ustalonych przez Organizatora.

10. Uczestnicy zgłaszający prace do udziału w Konkursie oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na rejestrację prac przez media na współczesnych nośnikach obrazu oraz na ich wykorzystanie przez organizatorów bez roszczeń finansowych.

11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo późniejszego ich wykorzystania z przeznaczeniem na cele archiwalne i wystawiennicze.

12. Nagrody nieodebrane w dniu wernisażu można odebrać do 28 maja 2021 r., po uzgodnieniu telefonicznym będą wysyłane na koszt nagrodzonego.

13. Uczestnicy, opiekunowie prawni wyrażają zgodę na publikację i rozpowszechnienie wizerunku uczestnika zawartego w materiałach oraz utrwalonego w fotografiach wykonanych podczas konkursu.

Informacje:
Tarnobrzeski Dom Kultury, Dział Ruchu Amatorskiego, ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
email: ara@tdk.tarnobrzeg.pl

Wielkość czcionki