W związku ze zmianami w trybie prowadzenia zajęć w Tarnobrzeskim Domu Kultury publikujemy aktualizację naszego regulaminu zajęć grup, zespołów i pracowni w tym sezonie wraz z nowym cennikiem. Najważniejsze zmiany to możliwość kontynuowania niektórych zajęć online, przesunięcie opłat z I semestru na II oraz nowy termin regulowania płatności: 30 kwietnia br. Szczegóły w poniższym regulaminie oraz zaktualizowanym cenniku. Wciąż mamy nadzieję, że sytuacja poprawi się na tyle, że będziemy mogli jeszcze w tym sezonie spotkać się z Wami.

 

REGULAMIN
zajęć grup, zespołów, pracowni w sezonie 2020/2021
Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu

Zajęcia w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbywają się od września 2020 r. do czerwca 2021 r. W okresie ferii zimowych i świątecznych zajęcia nie odbywają się. Opłata za cały rok artystyczny jest stała, podzielona na dwie raty semestralne.

I WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH.
1. Podstawowym warunkiem przyjęcia na zajęcia jest akceptacja niniejszego regulaminu i dokonanie opłaty.
2. Zapisu na zajęcia można dokonać w Dziale Ruchu Amatorskiego, pokój 54 lub 56, piętro I lub u instruktora w czasie zajęć, składając wypełnioną kartę uczestnika (karta do pobrania na stronie internetowej www.tdk.tarnobrzeg.pl lub w pokoju 54 lub 56).
3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zajęć, poszanowania mienia placówki, przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach i kulturalnego zachowania wobec współuczestników zajęć i pracowników TDK.
4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu określającego zasady prowadzenia zajęć artystycznych w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego stanowiącego załącznik do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Tarnobrzeskim Domu Kultury dotyczącej ochrony przed koronawirusem SARS – CoV – 2, przyjętej Zarządzeniem nr 2 Dyrektora TDK z dnia 27 lutego 2021 r.
5. Uczestnicy mają zakaz wynoszenia sprzętu i wyposażenia poza salę lub pracownię.
6. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
7. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zapisane jako uczestnicy. Rodzice i opiekunowie nie uczestniczą w zajęciach.
8. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć. TDK nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki przed i po zajęciach.
9. TDK nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty będące własnością uczestnika.
10. Instruktor nie może dopuścić do zajęć osoby w przypadku:
– zaległości w opłatach,
– zachowania odbiegającego od ogólnie przyjętych norm,
– wystąpienia u niej objawów chorobowych takich, jak kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.

II PŁATNOŚĆ, ODWOŁYWANIE I ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ.
1. Zajęcia w TDK są płatne wg stawek ustalonego na II semestr Cennika Zajęć TDK. Opłaty należy dokonać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Wyklucza się jakiekolwiek zwroty wniesionych opłat za zajęcia z powodu wszelkich nieobecności uczestnika.
2. W przypadku nieobecności instruktora zajęcia będą w miarę możliwości odpracowywane w porozumieniu z rodzicami i uczestnikami. Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć online.
3. Uczestnikom zajęć przysługują zniżki:
a) 50% zniżki dla osób korzystających z dwóch lub więcej form zajęć (100% płatna jest forma najdroższa),
b) 50% zniżki dla rodzeństw.
4. Ze zniżek korzystają wyłącznie osoby, które regulują terminowo odpłatność za zajęcia. W przypadku opóźnienia w opłacie uczestnik traci prawo do zniżki.
5. Zniżki dotyczą tylko form płatnych i nie mogą być łączone pkt. 3 a) i 3 b).
6. Rezygnację z zajęć należy zgłosić w Dziale Ruchu Amatorskiego i uregulować wszelkie zobowiązania względem TDK.
7. Opłaty należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy:
Tarnobrzeski Dom Kultury, ul. Słowackiego 2, Bank PEKAO S.A. I Oddział w Tarnobrzegu
nr 79 1240 2744 1111 0000 3990 9710.
(w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, a także nazwę opłacanych zajęć).

III POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.
1. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów porządkowych, przeciwpożarowych i BHP.
2. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Dyrektor TDK.

IV OŚWIADCZENIA.
1. Dane osobowe uczestnika zajęć związku z naborem oraz prowadzeniem dokumentacji zajęć przetwarzane są się zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestnika zajęć znajduje się na stronie internetowej lub w siedzibie Tarnobrzeskiego Domu Kultury www.tdk.tarnobrzeg.pl.
2. Za wyraźną zgodą uczestnika, rodziców lub opiekunów prawnych można wykorzystać wizerunek uczestnika zajęć za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym ze statutową działalnością TDK.
3. Za wyraźną zgodą uczestnika, rodziców/opiekunów prawnych można publikować i prezentować prace plastyczne powstałe podczas zajęć wyłącznie w celu zgodnym ze statutową działalnością TDK.

DO POBRANIA:

REGULAMIN zajęć grup, zespołów, pracowni w sezonie 2020/2021

CENNIK ZAJĘĆ sezon artystyczny – 2020/2021

Wielkość czcionki