Zapraszamy dzieci i młodzież do kolejnej, już 26. edycji Konkursu Piosenki Wygraj sukces. Realizując minioną edycję mieliśmy nadzieję na spotkanie z Wami „na żywo” w kolejnej. Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną podjęliśmy decyzję, że kwalifikacje wstępne, tj. I etap odbędę się online. Liczymy, że w kolejnych etapach  wokaliści zaprezentują się „na żywo” w salach domów i ośrodków kultury.
Konkurs nadal przebiega w trzech etapach. Prosimy uczestników, rodziców i opiekunów artystycznych o  szczegółowe zapoznanie się z NOWYMI warunki udziału w konkursie, które zawarliśmy w regulaminie. Premiera płyty już 5 marca. Zgłoszenia uczestników od 10 marca do 27 maja br. poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie  www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl i dołączenie linku do utworu konkursowego umieszczonego w You Tube.  Kwalifikacje wstępne online zaplanowaliśmy w dniach 16 maja – 15 czerwca. Kwalifikacje regionalne: 15 września – 15 października, a finał w Tarnobrzeskim Domu Kultury 12-13 listopada 2021 r.
Organizatorami konkursu są Tarnobrzeski Dom Kultury i Studio Pro-Media w Tarnobrzegu. Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Tarnobrzega.
Szczegółowych informacji w sprawie dystrybucji płyty udziela  Studio Pro-Media Jarosława Piątkowskiego, natomiast w sprawach  związanych z organizacją konkursu prosimy o kontakt  z Tarnobrzeskim Domem Kultury. Informacje znajdziecie także na stronach: www.wygrajsukces.com.pl, www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl
Zapraszamy, oczekujemy na Wasze zgłoszenia.

 

DO POBRANIA:
Regulamin 26. Konkursu Piosenki “Wygraj Sukces”

REGULAMIN
26. Konkursu Piosenki WYGRAJ SUKCES

Patronat:
PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA
Organizatorzy:
TARNOBRZESKI DOM KULTURY
STUDIO PRO-MEDIA W TARNOBRZEGU

Cele konkursu:
Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów i instruktorów

Uczestnicy:
I kategoria – soliści urodzeni w latach (2014-2011)
II kategoria – soliści urodzeni w latach (2010-2008)
III kategoria – soliści urodzeni w latach (2007-2005)
IV kategoria – soliści urodzeni w latach (2004-2002)

Zasady udziału i warunki techniczne:

I ETAP KONKURSU – KWALIFIKACJE WSTĘPNE online

1. Przygotowanie 1 piosenki obowiązkowej wybranej z dotychczasowych 26 płyt Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”. Akompaniament do obowiązkowej piosenki znajduje się na płytach. Piosenkę można też wykonać z własnym akompaniamentem lub w innej, dowolnej aranzacji.
2. Dokonanie zgłoszenia poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl w nieprzekraczalnym terminie do 27 maja 2021 r. Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia. Dołączenie w wyznaczonym polu formularza linku do nagrania umieszczonego w You Tube. Do uzupełnienia formularza niezbędny jest numer identyfikacyjny płyty wyłącznie z 26 edycji Wygraj sukces.
5. Po prawidłowym wprowadzeniu numeru identyfikacyjnego, uzupełnieniu formularza i załączeniu linku, uczestnik otrzymuje mailowe potwierdzenie przyjęcia formularza i login. Uczestnik musi zachować login, gdyż będzie on niezbędny do sprawdzenia terminu i miejsca kwalifikacji regionalnych (na żywo).
6. Solista po dokonaniu zgłoszenia nie może zmienić repertuaru.
7. Lista solistów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie wygrajsukces.com.pl
WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAGRAŃ KONKURSOWYCH:
1. Film powinien być zrealizowany powszechnie dostępnym sprzętem: kamera, telefon, tablet.
2. Film musi być nakręcony ze statycznego ujęcia i w postaci jednego ujęcia w układzie poziomym bez montażu audio-video. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja za pomocą post-produkcji. Nagranie wyłącznie LIVE; (audio może być realizowane z wewnętrznego mikrofonu lub z mixera).
3. Prezentowana piosenka musi mieć dobrze słyszalny wokal a także podkład lub akompaniament własny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy solistę, którego film z nagraną prezentacją z powodów technicznych tj. uszkodzony plik, słabo słyszalny wokal uniemożliwi komisji artystycznej ocenę.
5. Film konkursowy należy umieścić w serwisie Yuo Tube; jako “niepubliczny” bądź “publiczny”
6. Z uwagi na politykę portalu You Tube w Polsce, użytkownik serwisu musi mieć powyżej 16 lat. W sytuacji, gdy uczestnik konkursu ma 16 lat i poniżej do publikacji materiału jest zobowiązany opiekun prawny uczestnika konkursu.
7. Użytkownik serwisu YouTube lub jego opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za opcje dostępu do materiału konkursowego – opcja “publiczny”- ogólnodostępny – opcja “niepubliczny” – dostępny jedynie dla posiadaczy linku.
8. Opis filmu umieszczonego na YouTube musi zawierać: imię i nazwisko solisty, kategorie wiekową, tytuł wykonywanego utworu i dopisek „Wygraj Sukces 2021”. Nie będą podlegać ocenie nagrania nie zawierające w opisie powyższych danych.
9. Umieszczone linki w formularzu zgłoszeniowym muszą być aktywne do zakończenia finału.

II ETAP KONKURSU – KWALIFIKACJE REGIONALNE na żywo
1. Solista zakwalifikowany do II etapu – na żywo zaprezentuje 2 piosenki:
– obowiązkową – wykonywaną w I etapie
– dowolną – (wyłącznie w języku polskim, może to być utwór autorski, klasyka polska, itp., lub piosenka z „Wygraj Sukces”
2. Solista w terminie do 31 sierpnia 2021 r. dokonuje zgłoszenia utworu dowolnego na formularzu www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl. (niezbędny jest nr identyfikacyjny płyty i nadany w I etapie login). Po zgłoszeniu nie ma możliwości zmiany repertuaru.
3. Każdy solista zobowiązany jest do podania w formularzu prawidłowego tytułu utworu i autorów tekstu i muzyki. Podanie tytułu utworu i wykonawcy nie jest równoznaczne z podaniem autorów tekstu bądź muzyki.
4. Kwalifikacje regionalne odbędą się w ośrodkach kultury w dniach:
15 września – 15 października 2021 r.
5. Informacje o terminie i miejscu kwalifikacji regionalnych znajdziecie od 3 września 2021 r. na stronie formularza www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl. wpisując login i numer identyfikacyjny płyty.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia II etapu konkursu online w przypadku nałożonych na instytucje kultury obostrzeń uniemożliwiających prowadzenie konkursu na żywo.
7. Informację o formule realizacji kwalifikacji solista otrzyma na wskazaną w formularzu zgłoszeniowym skrzynkę pocztową.

W przypadku II ETAPU KONKURSU – KWALIFIKACJE REGIONALNE online
1. Uczestnik zobowiązany jest do załączenia linku do utworu dowolnego w wyznaczonym polu formularza zgłoszeniowy www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl

III ETAP KONKURSU – PÓŁFINAŁ I FINAŁ
1. Laureaci kwalifikacji regionalnych wezmą udział w III etapie Konkursu w dniach 11 – 13 listopada 2021 r.
2. Uczestnicy potwierdzają swój udział do 22 październik 2021 r. uzupełniając kartę akredytacyjną na stronie formularza www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl (do uzupełnienia karty niezbędny będzie numer identyfikacyjny płyty i login).
3. Solista III etapu konkursu wykonujący piosenkę z podkładem muzycznym (półplayback) musi przesłać półplayback w formacie mp 3 jako załącznik do karty akredytacyjnej.
4. Półfinał i finał konkursu odbędą się w Tarnobrzeskim Domu Kultury w Tarnobrzegu.
5. Solista wykonuje 1 piosenkę wskazaną przez komisję artystyczną kwalifikacji regionalnych.

III ETAP KONKURSU – PROGRAM:
Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu
11 listopada 2021 r. (czwartek) – próby dla solistów
12 listopada 2021 r. (piątek) – przesłuchania półfinałowe – soliści w kat. I, II, III, IV (w późnych godzinach wieczornych ogłoszenie listy solistów zakwalifikowanych do przesłuchań finałowych)
13 listopada 2021 r. (sobota) – przesłuchania finałowe, ogłoszenie werdyktu, wręczenie nagród.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu, dostosowania go do przepisów obowiązujących w wówczas panującym stanie zagrożenia epidemiologicznego.

Kryteria oceny i nagrody:
1. Jury oceniać będzie walory głosowe, dobór repertuaru (repertuar powinien być dostosowany do wieku i możliwości wokalnych solisty, należy zwrócić uwagę na zrozumienie tekstu i świadomą jego interpretację), muzykalność, własną interpretację piosenki, indywidualność artystyczną.
2. Główną nagrodą 26 edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” jest nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł (brutto).
3. W poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Przepisy ogólne:
1. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci Grand Prix poprzednich edycji. Uczestnicy II etapu 26. edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”, którzy brali udział w Finale 25. edycji nie mogą prezentować repertuaru z kwalifikacji regionalnych 25. edycji.
2. Uczestnik nie może zmienić repertuaru na żadnym etapie konkursu.
3. Uczestnicy kwalifikacji regionalnych nie pokrywają kosztów akredytacji, natomiast pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia.
4. We wszystkich etapach konkursu – na żywo każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba).
5. We wszystkich etapach konkursu – na żywo uczestnicy muszą posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości.
6. Wszystkie kwalifikacje regionalne i finał przeprowadzane na żywo będą realizowane z zachowaniem procedur i zasad obowiązujących w panującym wówczas stanie zagrożenia epidemiologicznego
7. Uczestnicy III etapu 26 edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” (solista, opiekun, akompaniator, członkowie zespołu muzycznego, chórku) pokrywają koszty akredytacji w wysokości 50 zł od osoby oraz koszty dojazdu i noclegów.
8. Uczestnicy udzielą organizatorom zezwolenia, w formie oświadczenia zawartego w formularzu zgłoszeniowym na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego.
9. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Szczegółowe informacje:
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg (z dopiskiem „Wygraj Sukces”)
tel. 15 822-74-97; 822-21-10 e-mail: biuro@wygrajsukces.com.pl

 

Wielkość czcionki